GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

TWEIDE STUK. VIII. Voorwaar zeg ik u, onder degenen, die van vrouwen geboren iijn, U niemand opgestaan meerder dan Johannes de Dooper. Doch wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Matth ...

De Heraut
3754 woorden
De uitgaande werkingen.

De uitgaande werkingen.

De Conferentie te Groningen is uitmuntend geslaagd. Ze was het begin van een goed einde.Dit is vooral daaraan te danken, dat die broederen, die van Prof. Bavinck verschilden, zich de moeite hadden gegeven, om hunne bedenkingen volledig te ordenen en zonder zweem van bitterheid in het debat ...

De Heraut
2266 woorden
Ds. Bruna.

Ds. Bruna.

Niet zonder belangstelling zullen onze lezers kennis hebben genomen van het schrijven van Ds. Bruna, dat we een vorig maal opnamen.Immers deze predikant in de Nederlandsche Hervormde kerk, zocht en verkreeg van haar de bevoegdheid om het Woord en de Sacramenten te bedienen, is volgens haar ...

De Heraut
1359 woorden
„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

Maar indien hg arm is, en zijne hand dat niet bereikt, zoo lal hij een lam ten schuldoüfer, ter beweging nemen, om voor lich verzoening te doen; daartoe een tiende meelbloem, met olie gemengd, ten spijsoffer, en eenen Log olie. Lev. 14:21. De offeranden onder Israe ...

De Heraut
1803 woorden
Het gefingeerde ambt.

Het gefingeerde ambt.

Het dusgenaamde »ambt" van > zendeling" noemen we een gefingeerd ambt; daarmee bedoelende, dat mca het wel een > ambt" ttoemt, maar dat het geen ambt is.Zeker, men kan allerlei personen in kerkdijken of buitenkerkelijken dienst aanstellen.Deurwachters, voorlezers, organisten, ...

De Heraut
1095 woorden
Comrie.

Comrie.

Dr. Honig laat Comrie niet los.Nu weer bezorgde hij ons een uitgave van Comries Zevende Zondag over het Geloof.Een altijd der lezing overwaardig stuk uit het grootere werk.Ook is de uitgave keurig.Ze doet den uitgever Honig te Utrecht eere aan. ...

De Heraut
44 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hollands Kerkblad geeft op verzoek van den heer Chevallicr, burgemeester van Krommenie, nog eens een korte uiteenzetting van de reden, waarom noch een dienstdoend noch een uitgediend predikant buiten de plaatselijke kerk denkbaar is. iHij schrijft er van: Het ambt van dienaar des Wo ...

De Heraut
1330 woorden
Repliek.

Repliek.

Aan onzen wensch, d^t de heeren Hovy en Van Beeck Calkoen niet in hun stilzwijgen volharden zouden, is nu reeds door den heer Hovy voldaan.Hij zond ons dit schrijven: Geachte Redactie !Het heeft u goed gedacht in de Heraut van Zondag i dezer een artikel te wijden, niet alleen ...

De Heraut
W. HOVY.
1508 woorden
HENDRIK WILLEM MEIJER,

HENDRIK WILLEM MEIJER,

Heden ontsliep, na een langdurig maar geduldig gedragen lijden, in zijnen Heere en Heiland, in den leeftijd van 50 jaren, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de | HeerHENDRIK WILLEM MEIJER, in leven ouderling bij de Geref. kerk te | Diemen.Uit aller naam, de Wed. H. W. M ...

De Heraut
56 woorden
25-Jarlge Echivereeniging

25-Jarlge Echivereeniging

Maandag 9 November a, s, hopen D. V, onze geUefde Ouders: H. TULPENK. G. RUNHAAR, HUNNE25-jarige EcbtvereemgmgTE HERDENKEN.Hunne dankbare kinderen en pleegkinderen.Zwolle (Blijmarkt), Nov. 1896. ...

De Heraut
26 woorden
van 3