GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
HENDRIK WILLEM MEIJER,

HENDRIK WILLEM MEIJER,

Heden ontsliep, na een langdurig maar geduldig gedragen lijden, in zijnen Heere en Heiland, in den leeftijd van 50 jaren, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, de | HeerHENDRIK WILLEM MEIJER, in leven ouderling bij de Geref. kerk te | Diemen.Uit aller naam, de Wed. H. W. M ...

De Heraut
56 woorden
25-Jarlge Echivereeniging

25-Jarlge Echivereeniging

Maandag 9 November a, s, hopen D. V, onze geUefde Ouders: H. TULPENK. G. RUNHAAR, HUNNE25-jarige EcbtvereemgmgTE HERDENKEN.Hunne dankbare kinderen en pleegkinderen.Zwolle (Blijmarkt), Nov. 1896. ...

De Heraut
26 woorden
Familieberichten

Familieberichten

HMet het woord: sVrede in den Heere, Heere", ging een man des vredes van ons | heen. 't Was: HENDRIK WILLEM MEIJER, onze trouwe medeopziener, die, ruim 501 jaren oud, in zijn Heiland ontsliep.Leed hij veel naar 't lichaam, naar de I ziel genoot hij veel en vertroostte vaak he ...

De Heraut
72 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformserde Kerken. BEROEPEN: Ter-Neuzen, H, Bouwman te Berlikum (Friesl.) — Almkerk, C, B. Schoemakers te O.-en W.-Souburg. —• Hautum (cl. Dokkum), S. Datema te Murmerwoude, AANGENOMEN: Maassluis B, P, C. Koster te Velp. — Franeker, A. van Doorn te Axel f ...

De Heraut
283 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die hem op 29 October j.l. per post of per telegraaf van hun gewaardeerde belangstelling deden blijken. KUYPER.-Amsterdam 2 November 1896. ...

De Heraut
27 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXV. DE VERRASSERS VERRAST. Reeds vroeg den volgenden morgen kwamen de raadsheeren bijeen. Blijkbaar verkeerden zij in groote spanning; niemand ontbrak. Sommigen verschenen in volle wapenrusting, als moesten zij zoo dadelijk aan den ...

De Heraut
HOOOBNBIRK.
1396 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Red, van ide Herauf!Wellicht kan het nuttig zijn, om meer dan een reden, de aandacht te vestigen op het volgende, voorkomende in »Zaaiïng en Oogst". (Berichten van het Ned. Bijbelgenootschap): Zending der Gereformeerde kerk ...

De Heraut
Uw dw.
A. J
HOOOENBIRK.
501 woorden
Dr. A. G. HONING

Dr. A. G. HONING

VERSCHENEN: verklaping van deu Vllen Zondag vanden Heitlelbergschen Catechismus, DOORALEXANDER COMRIE.Uitgegeven door Dr, A. G. HONIG, Vrll»f 1.35.In lederen boekhandel verkrijgbaar en tegentoezending van het bedrag bij den UitgeverH. ...

De Heraut
34 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
L.G.WEISZ & CO

L.G.WEISZ & CO

Gommisslonairs in Efiecteu, Priasengraeht by deNo. 157, AMSTERDfflni. ...

De Heraut
7 woorden
van 3