GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-20
De Heraut
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: k zal mijnen mond opendoen door gelijkenissen; ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Matth. 13:35. XII. ...

De Heraut
3869 woorden
E Voto.

E Voto.

Amsterdam, i8 Juni 1897.De inteekening op het Register is thans gesloten. Het werk is ter perse en zal zoodra het gereed is franco per post worden toegezonden aan allen, die den prijs van /0.75 ten onzen kantore hebben jroldaan.Exemplaren waarvoor dit bedrag nog niet ten volle is in ...

De Heraut
51 woorden
Kerkelijke goederen.

Kerkelijke goederen.

De actie tegen het Synodale voorstel, om het Beheer der kerkelijke goederen onder de Haagsche Synode te brengen, neemt toch iets breeder proportie aan, dan het eerst scheen, zóó zelfs dat het zeer te bezien staat, of het plan door zal kunnen gaan.Het kan zeer wel gebeuren, dat het voorstel ...

De Heraut
562 woorden
Den hemel en de aarde.

Den hemel en de aarde.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Gen. I: i.Beide in het eerste vers en in het slotwoord der Heilige Schrift ligt een geheele wereld van gedachten besloten, en zelfs mag gezegd, dat het - iKom^ Heere Jezus.'" aan het eind op het sGoti schiep den hemel en de aarde" in Gen. I ...

De Heraut
1835 woorden
Raadselachtig.

Raadselachtig.

Zestien November des vorigen jaars zond Ds. Hulsman, Hervormd predikant teZandvoort, zijn sensatiemakend geschrift in het licht.Heel de kerkelijke wereld had het er toen druk over. AJle blad was er vol van En in eiken hoek vroeg men zich af: Wat zullen deze dingen zijn? Gelijk men z ...

De Heraut
861 woorden
Eeredienat.

Eeredienat.

III. Het algemeene denkbeeld van »vergade ring" is daarom hier door ons op den voorgrond geplaatst, overmits dit het meest bekende is; en dit vooral in een tijd als de onze, waarin schier in elk gezin, vader hd is van minstens vier, vijf vereenigingen, moeder lid v ...

De Heraut
1886 woorden
Een Schrede terug.

Een Schrede terug.

Eerlijkheidshalve moeten we er onze lezers op wijzen, dat Ds. Littooy in zijn tweede opstel, geplaatst in de Zitider-Kerkbode, No. 23, een schrede rugvvaarts doet.Had hij in het vorig opstel onomwonden uitgesproken, dat de daad der instorting van het nieuwe leven, niet middellijk, maar onm ...

De Heraut
1137 woorden
Transvaal.

Transvaal.

Van Ds. Postma, te Pretoria, in Transvaal, ontvingen we onderstaand uitvoerig schrijven, waaraan we, uit gevoel van billijkheid, gaarne plaats verleenen.Het luidt als volgt: Geachte Redacteur!In de Heraut No. 1004 kwam een stuk over Johannesburg onder mijne aandacht, waarop i ...

De Heraut
P. POSTMA.
V. D. M.
1606 woorden
Geloof en Woord.

Geloof en Woord.

Zijn denkbeelden verder uitspinnende, geeft Ds. Bos in de Vrije Kerk thans ook zijn gevoelen over het ontstaan van het geloof, en dat wel in dier voege, dat z. i. niet alleen het dadelijke geloof, maar ook het geloofsvermogen vrucht is van zulk een werking des Heiligen Geestes, die tot stand komt ...

De Heraut
1370 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ditmaal geven we onder dit hoofd een extract uit het verslag van het Zettensch Gymnasium, Des Heeren goede hand schonk ons juist dit jaar niet onbelangrijk stijgen in het aantal onzer discipelen.Telde toch het Gymnasium op i Januari 1896 46 leerlingen, op i Januari 1897 was dit cijf ...

De Heraut
1357 woorden
van 3