GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-20
De Heraut
E Voto.

E Voto.

Amsterdam, i8 Juni 1897.De inteekening op het Register is thans gesloten. Het werk is ter perse en zal zoodra het gereed is franco per post worden toegezonden aan allen, die den prijs van /0.75 ten onzen kantore hebben jroldaan.Exemplaren waarvoor dit bedrag nog niet ten volle is in ...

De Heraut
51 woorden
Kerkelijke goederen.

Kerkelijke goederen.

De actie tegen het Synodale voorstel, om het Beheer der kerkelijke goederen onder de Haagsche Synode te brengen, neemt toch iets breeder proportie aan, dan het eerst scheen, zóó zelfs dat het zeer te bezien staat, of het plan door zal kunnen gaan.Het kan zeer wel gebeuren, dat het voorstel ...

De Heraut
562 woorden
Een Schrede terug.

Een Schrede terug.

Eerlijkheidshalve moeten we er onze lezers op wijzen, dat Ds. Littooy in zijn tweede opstel, geplaatst in de Zitider-Kerkbode, No. 23, een schrede rugvvaarts doet.Had hij in het vorig opstel onomwonden uitgesproken, dat de daad der instorting van het nieuwe leven, niet middellijk, maar onm ...

De Heraut
1137 woorden
Transvaal.

Transvaal.

Van Ds. Postma, te Pretoria, in Transvaal, ontvingen we onderstaand uitvoerig schrijven, waaraan we, uit gevoel van billijkheid, gaarne plaats verleenen.Het luidt als volgt: Geachte Redacteur!In de Heraut No. 1004 kwam een stuk over Johannesburg onder mijne aandacht, waarop i ...

De Heraut
P. POSTMA.
V. D. M.
1606 woorden
Geloof en Woord.

Geloof en Woord.

Zijn denkbeelden verder uitspinnende, geeft Ds. Bos in de Vrije Kerk thans ook zijn gevoelen over het ontstaan van het geloof, en dat wel in dier voege, dat z. i. niet alleen het dadelijke geloof, maar ook het geloofsvermogen vrucht is van zulk een werking des Heiligen Geestes, die tot stand komt ...

De Heraut
1370 woorden
Den hemel en de aarde.

Den hemel en de aarde.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Gen. I: i.Beide in het eerste vers en in het slotwoord der Heilige Schrift ligt een geheele wereld van gedachten besloten, en zelfs mag gezegd, dat het - iKom^ Heere Jezus.'" aan het eind op het sGoti schiep den hemel en de aarde" in Gen. I ...

De Heraut
1835 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ditmaal geven we onder dit hoofd een extract uit het verslag van het Zettensch Gymnasium, Des Heeren goede hand schonk ons juist dit jaar niet onbelangrijk stijgen in het aantal onzer discipelen.Telde toch het Gymnasium op i Januari 1896 46 leerlingen, op i Januari 1897 was dit cijf ...

De Heraut
1357 woorden
Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Dr. F. L. RUTGERS, Voorsitter.

Heden ontsliep onze trouwe medebestuurder, de HeerW. C. BREEN.Van af de oprichting der Nederl. Vereeniging van Vrienden der Waarheid, was hij | een harer ijverigste bestuursleden.Aan zijn groote dogmatische kennis paarde hij eehe bijzondere liefde vooreene zuivere kerkregeeri ...

De Heraut
78 woorden
Raadselachtig.

Raadselachtig.

Zestien November des vorigen jaars zond Ds. Hulsman, Hervormd predikant teZandvoort, zijn sensatiemakend geschrift in het licht.Heel de kerkelijke wereld had het er toen druk over. AJle blad was er vol van En in eiken hoek vroeg men zich af: Wat zullen deze dingen zijn? Gelijk men z ...

De Heraut
861 woorden
Dr.J.WOLTJER.

Dr.J.WOLTJER.

Het eerstvolgend examen ter toelating tot de lessen aan de Vrsja UnSvepsSteit gegeven, zal D. V. worden afgenomen DI^SDAQ 6 JUL!. Hun, die zich daaraan wenschen te onderwerpen, wordt verzocht, zich met opgave van ouderdom, woonplaats en der faculteit, waarin zij wenschen te studeeren, schriftelij ...

De Heraut
175 woorden
van 3