Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
De jongste Unievergadering

De jongste Unievergadering

Amsterdam, 5 April 1907.De jongste Unievergadering bracht wel een verrassing.Tot dusverre stond onder de voorstanders van het Christelijk onderwijs vast, dat de school in de eerste plaats onder het toezicht van de ouders behoorde te staan. De vrije school voor heel de natie was de b ...

7 april 1907
De Heraut
1043 woorden
„Ik zie een amandelcoede.”

„Ik zie een amandelcoede.”

Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia ? En ik zeide : Ik zie eene amandeiroede. Jeremia i: 11.De amandeltak bot in het Oosten vóór alle andere vruchttwijgen uit.In Januari bloeit de amandelroede, en in lentemand plukt men reeds haar vrucht. Ze ...

7 april 1907
De Heraut
1435 woorden
Naar de Nederlander

Naar de Nederlander

Naar de Nederlander meedeelde, hebben een aantal studenten in de theologie een adres ingezonden aan de Haagsche Synode, waarin aangedrongen wordt op de benoeming van Dr. Kromsigt tot hoogleeraar. Ze wijzen er op, dat in Leiden thans 5 hoogleeraren in de theologie modern zijn, zoodat er voor de mo ...

7 april 1907
De Heraut
324 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

XIII. Gij hebt hem met eere en heerlijkheid gekroond. Psalm VIII : 6. Thans volgt de vraag, of de reusachtige hoogte van ontwikkeling waartoe de mensch allengs opklom, een vermetel en overmoedig grijpen naar het verbodene is geweest, ...

7 april 1907
De Heraut
3301 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. Vergadering der classis D. V. op Donderdag 2 Mei a s. te Dordrecht. Inzending van stukken of voorstellen tot Zaterdag 20 April bij den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk, J. DOUMA, praeses.H. J. TE BOVELDT, scriba. ...

7 april 1907
De Heraut
J. DOUMA
H. J. TE BOVELDT
Ds. A. TAAL
H. W. v. D. GRAAFF
Ds. E. SCHOUTEN
G. HAMSTEEG
132 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De toestand op godsdienstig gebied beheerscht door den strijd tegen de Nieuwe Theologie. Evan Roberts krank. Anti-ritualistisch streven. Sedert eenige maanden verneemt men van uit Engeland weinig meer omtrent de Revivalbeweging die in Wales haar oorsprong ...

7 april 1907
De Heraut
816 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROKPEN: Hoogeveen, D. Hogenbirk, te Nederhorst den-Berg. — Renkum en Doorwerth, W. B. Renkema, te Rhijnsburg. — Voorst, W. F. C. van LiDgen, te Gerkesklooster.AANGENOMEN: Duisburg, Z. Hoek, te Nieuw-Dordrecht. — Drogeham B, J. Langhou ...

7 april 1907
De Heraut
178 woorden
De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

De Administratie van „De Herant”, Amsterdam.

Gedbonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Maart, ten bedrage van f 1.20, per postjvissel over te maken, welken men gelieve te adresseer en aanDe abonnementsprijs van De Heraut is f 1..90 per kwartaal.Na ontvangst van den ...

7 april 1907
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
53 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het vijftigjarig jubileum der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika geeft ook in ons land stof tot blijde herdenking van wat God aan onze zusterkerk heeft gedaan.Wat Prof. Bavinck in Hollandia schreef nemen, we gaarne hier over; De Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika, me ...

7 april 1907
De Heraut
1508 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De Heer en Mejuffrouw VAN ANDEL— VAN DIS getroffen door de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hun 25 jarige Echtvereeniging, betuigen daarvoor hun hartelijken dank.Bodegraven, 4 April 1907. ...

7 april 1907
De Heraut
30 woorden
van 4