GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1915-04-25
De Heraut
Onjuist beroep.

Onjuist beroep.

De Sneeker Kerkeraad heeft in de nadere toelichting, die hij bij zijn adres aan de Synode der Hervormde Kerk uitgaf, zich ook beroepen op de Hei'aut en wel op een artikelenreeks, waarin Prof Rutgers uiteenzette, hoe de aanneming of toelating tot het Avondmaal behoorde te geschieden.Dit ber ...

25 april 1915
De Heraut
373 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijkea dank ontvangen : van S., Hilversum ƒ 10. ...

25 april 1915
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
voorsitter.
7 woorden
„Overgaan tot een anderen staat  des levens".

„Overgaan tot een anderen staat des levens".

III. In de gevallen in ons vorig artikel genoemd, kan er wel geen twijfel over bestaan, dat er gegronde reden is voor een predikant om zijn ambt neer te leggen en hetzij als ambteloos burger te gaan leven, hetzij naar een ander beroep om te zien. Wie geheel de gave ...

25 april 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
1953 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Op den smartelijken weg, dien wij moesten gaan, zijn wij zeer vertroost geworden door de vele blijken van ha.rtelijke deelneming, uit schier heel het land ontvangen. Het zij ons vergund hiervoor bij dezen, onzen oprechten dank te betuigen. W. OOSTERHEERT. . G. OOSTERHEERT—BAKKER.Pastorie M ...

25 april 1915
De Heraut
48 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Kerkblad voor Oost-Indi'c geeft Ds. Van Dijk, van Keboemen, een overzicht van den Zendingsarbeid pp het Friesche terrein, waaraan we het volgende ontleenen; Toen in 1900 door de Friesche Kerken Ds. Bakker was uitgezonden, en hij zich Keboemen tot woonplaats liad gekozen, bleek al sp ...

25 april 1915
De Heraut
1492 woorden
„Indien gij naar Mij bragen zult met uw gansche hart.

„Indien gij naar Mij bragen zult met uw gansche hart.

En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw gansche hart. Jer. 29 : 13. Dorst naar (lod is aan het vrome, Godvreezende volk niet vreemd. Voelt de ziel dat ze weer verder van haar God is afgedoold, dan mist ze den innerlijken vrede. Dan ...

25 april 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1571 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep, na een langdurig hjden, op 68-jarigen leeftijd, in onwankelbaar vertrouwen op' zijn Heere en Heiland, onze BroederDIRK RIJLAARSDAM, die voorheen vele jaren als Ouderling onze Kerk met toewijding diende, en ook in 1887 medewerlcte aan het besluit om onze Kerk los te maken ui ...

25 april 1915
De Heraut
102 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE SPEELMAN. XLI. VOORUITGANG. Weer ging een maand voorbij. Het g-ras liep uit, gelijk het jonge hout; er kwamen bloemen; 't was Lente.In het eerst met eenig wantrouwen, later met eenige goede v ...

25 april 1915
De Heraut
HOOGENBIRK.
1194 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot onze diepe droefheid ontsliep heden in het Acad. Ziekenhuis, in haren Heere en Heiland, onze lieve Dochter, Zuster, Behuwd-zuster en TanteALBERDINA, in den ouderdom van 29 jaar en 7 maanden.De vaste wetenschap dat zij thans juicht voor den troon des Lams lenigt onze diepe smart. ...

25 april 1915
De Heraut
73 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van' deelneming, bij het overlijden van onze lieve Moeder, zeggen wij hartelijk dank. J. M. C. BEUMER. Wed. F. H. MEIJER—BEUMER.G. BEUMER. W. BEUMER. M. BEUMER.F. H. BEUMER. Doetinchem, 21 April 1915. ...

25 april 1915
De Heraut
37 woorden
van 4