GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1916-11-12
De Heraut
In een kaart

In een kaart

Amsterdam, 10 Nov. 1916.In een kaart, die het Handelsblad onlangs in haar kolommen drukken liet, werden de landen en volken, die in den oorlog betrokken zijn, met zwart aangegeven; de natiën, die nog vrede hadden, met wit.In Europa had men moeite om de kleine witte plekken: Nederlan ...

12 november 1916
De Heraut
641 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Giesendani: Maandag hadden wij het voorrecht Prof. Grosheide te hooren die in hef belang der Vrije Universiteit de noodzakelijkheid van het Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag aantoonde.Jaren, jaren la ...

12 november 1916
De Heraut
211 woorden
Achteruitgang der vrijzinnigen.

Achteruitgang der vrijzinnigen.

Al mag het modernisme in de Hervormde Kerk bij kerkelijke verkiezingen hier en daar de overwinning behalen, toch blijkt wel uit de klachten, die men uit het kamp der vrijzinnigen zelf hoort, dat er van een opgewekt leven geen sprake is.Op de conferentie der moderne predikanten werd bitfer ...

12 november 1916
De Heraut
281 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Evangelisatie en Christelijke Volksbibliotheken. Inzonderheid in Frieslands Zuid-Oosthoek heeft de jarenlange prediking van het modernisme groote godsdienstige en zedelijke verwoestingen aangericht, 't Ongeloof h ...

12 november 1916
De Heraut
J. R. DIJKSTRA
J. H. BEKKERING
B. R. LOOYENGA
P. M. BUSSTRA
R. K. M. HUMMELEN
356 woorden
Haarlem.

Haarlem.

Het bericht, dat de drie Gereformeerde Kerken te Haarlem, die onder den naam van A, B en C oog altoos gedeeld in een Kerkverband leefden, ten slotte den moed hebben gegrepen, om tot opruiming der kerkelijke staketsels over te gaan en saam als één Kerk te gaan leven, is zeker verblijdend, en getui ...

12 november 1916
De Heraut
240 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen van den heer H. B. Meinsma te Paesens ƒ 1. 1 MDs. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. s m ...

12 november 1916
De Heraut
J. H. HOUTZAGERS
22 woorden
A. BOICHEL

A. BOICHEL

DeSteeÉolenhandsIsmaatscbappij, v/h JAN VELDHUIZEN Wzn., inliquidatie.Tegen intrekking der aandeden zal vanaf 15 November a.s.de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam, uitbetalen een bedrag van f 45 per ingetrokken aandeel en tevens afgeven een certificaat, rechtg ...

12 november 1916
De Heraut
38 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een afscheidsgroet van de Indische kerk aan de verdreven Diatsche zendelingen. In de Indian Daily News vmdt men het volgende als afscheidsgroet aan de Duitsche zendelingen, die door de Engelsciie regeering uit Indië verdreven werden »De Duitschers die op het oogenblik in Grand Hotel logeeren, zij ...

12 november 1916
De Heraut
WINCKEL
463 woorden
„Maar zij merkten daar niet op”.

„Maar zij merkten daar niet op”.

De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 2 Kronieken 33 : 10. Met nadruk wees Jezus 't volk dat om hem heen te luisteren stond, ook op de ^^teekenen der tijden", en rekende het met name aan de Farizeërs als schuldige tekortkom ...

12 november 1916
De Heraut
A. K.
1354 woorden
Als getrouw lezer

Als getrouw lezer

Zeer Geachte Redactie!Als getrouw lezer van De Heraut zij het mij vergund enkele vragen te stellen, betreffende de gezangenkwestie, welke ook in dit kerkelijk blad herhaalde malen is besproken.Bij voorbaat mijn oprechte dank.Het invoeren van een gezangenbundel, voor kerkelijk ...

12 november 1916
De Heraut
F. DE SMIT
374 woorden
van 4