GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-23
De Heraut
Van de Kerk.

Van de Kerk.

VIII. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan n|etzondigen, want hij is uit God geboren, rjoh. 3:9. In drieërlei gestalte treedt alzoqdeKerk op. Ze is ten eerste de plaats ...

De Heraut
Dr. A. K.
3716 woorden
Leestafel

Leestafel

MR. A. J. L. VAN BEECK CALCOEN. ONS HUWELIJKSFORMULIEB. II. Ik kom thans tot het positieve in het, door MR. VAN BEECK CALKOEN, op de laatst gehouden vergadering der GEKEF. PREDIKANTENVEREENIGING uitgesproken referaat. Met dat positieve bedoel ik datgene wat h ...

De Heraut
G.
1659 woorden
Bijbelcritiek.

Bijbelcritiek.

In de voortreffelijke Christelijke Brochurenreeks, die onder den titel Ons Arsenaal bij den uitgever J. B. van den Brink en Co. te Zutphen het licht ziet, en die blijkens dien titel ten doel heeft aan meer ontwikkelde gemeenteleden de wapenen te verschaffen om zich te verdedigen tegenover de aanv ...

De Heraut
1583 woorden
„Daar is tegenobergeschreven.”¹)

„Daar is tegenobergeschreven.”¹)

Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere uwen God niet verzoeken. Matth. IV: 7. De worsteling door Satan in de woestijn gewaagd, om den Zooe Gods tot afval van Gods heilig gebod te verleiden, raakt het gezag van het Woord. Satan poogt den M ...

De Heraut
Dr. A. K.
1185 woorden
Dat onze Kerkenorde nog

Dat onze Kerkenorde nog

Amsterdam, 21 Februari 1919.Dat onze Kerkenorde nog wel een breeder en dieper herziening behötft dan die, welke op de Synode van Utrecht tot stand kwam, zal dan ook wel door niemand betwist worden, die met ons kerkelijk leven in nader aanraking is gekomen._ En al kan het natuurlijk ons doe ...

De Heraut
1164 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

VIJAND EN VRIEND. XIV. VERWIJDERING. Dat kon natuurlijk zoo niet voortgaan. Noch man noch vrouw gaven meer acht op de zaken, en die verliepen geheel. Noch 'voor de veldvruchten, noch^oor het vee werd b ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1077 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Raak en degelijk is wat Prof. Dr. Honig in de Bazuin over de nieuw opgekomen religiositeit schrijft. Er is zeer zeker een omkeering in de geesten. Het materieële voldoet niet meer. Maar, zoo gaat hij dan door, Al schuilt er nu in deze opmerkelijke omkeering in de geesten ook een element, w ...

De Heraut
970 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Kort verslag van de vergadering der classis Barendrecht, gehouden Woensdag 4 Dec. 1918. Ds. P. van Hoven opent namens de roepende Kerk van Barendrecht de vergadering, laat zingen Ps. 111:2, leest Hebr.~13 : 1—13 en gaat voor in den gebede tot God.Hij herinne ...

De Heraut
S. Idema
948 woorden
„Geen wettige verhindering".

„Geen wettige verhindering".

In het referaat, dat Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen op onze predikanten-conferentie over het Huwelijksformulier hield en waarin hij aanwees, in welk opzicht ons Huwelijksformulier met het oog op de gewijzigde omstandigheden een revisie behoefde, wees hij er ook op, dat de uitdrukking in het-formu ...

De Heraut
886 woorden
Ingezonden Stukken

Ingezonden Stukken

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Heer Redacteur!Naar aanleiding van uw opmerking over «De publieke zaak» in het vorige Heraut-rwxrasoRX., heb ik de eer U te melden, dat door omstandigheden in dezen blijkbaar een misverstand is ontstaan. Ik toch verklaar mij ...

De Heraut
Dr. H. W. SMIT.
411 woorden
van 4