GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-23
De Heraut
Van de Kerk.

Van de Kerk.

VIII. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan n|etzondigen, want hij is uit God geboren, rjoh. 3:9. In drieërlei gestalte treedt alzoqdeKerk op. Ze is ten eerste de plaats ...

De Heraut
Dr. A. K.
3716 woorden
„Geen wettige verhindering".

„Geen wettige verhindering".

In het referaat, dat Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen op onze predikanten-conferentie over het Huwelijksformulier hield en waarin hij aanwees, in welk opzicht ons Huwelijksformulier met het oog op de gewijzigde omstandigheden een revisie behoefde, wees hij er ook op, dat de uitdrukking in het-formu ...

De Heraut
886 woorden
Bijbelcritiek.

Bijbelcritiek.

In de voortreffelijke Christelijke Brochurenreeks, die onder den titel Ons Arsenaal bij den uitgever J. B. van den Brink en Co. te Zutphen het licht ziet, en die blijkens dien titel ten doel heeft aan meer ontwikkelde gemeenteleden de wapenen te verschaffen om zich te verdedigen tegenover de aanv ...

De Heraut
1583 woorden
Dat onze Kerkenorde nog

Dat onze Kerkenorde nog

Amsterdam, 21 Februari 1919.Dat onze Kerkenorde nog wel een breeder en dieper herziening behötft dan die, welke op de Synode van Utrecht tot stand kwam, zal dan ook wel door niemand betwist worden, die met ons kerkelijk leven in nader aanraking is gekomen._ En al kan het natuurlijk ons doe ...

De Heraut
1164 woorden
„Daar is tegenobergeschreven.”¹)

„Daar is tegenobergeschreven.”¹)

Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere uwen God niet verzoeken. Matth. IV: 7. De worsteling door Satan in de woestijn gewaagd, om den Zooe Gods tot afval van Gods heilig gebod te verleiden, raakt het gezag van het Woord. Satan poogt den M ...

De Heraut
Dr. A. K.
1185 woorden
Errata.

Errata.

In het vorig nummer van De Heraut bleven enkele zinstorende drukfouten staan, omdat-onze redacteur zelf niet de gelegenheid had de proeven na te zien. Zoo^noeten in het tweede artikel over de vrouwenemancipatie in de 4e kolom bovenaan in plaats van : »Reeds in de schepping van man en vrouw en in ...

De Heraut
181 woorden
Leestafel

Leestafel

MR. A. J. L. VAN BEECK CALCOEN. ONS HUWELIJKSFORMULIEB. II. Ik kom thans tot het positieve in het, door MR. VAN BEECK CALKOEN, op de laatst gehouden vergadering der GEKEF. PREDIKANTENVEREENIGING uitgesproken referaat. Met dat positieve bedoel ik datgene wat h ...

De Heraut
G.
1659 woorden
Verkeerd adres.

Verkeerd adres.

Nog altoos komt het voor, dat brieven door Kerkeraden of Predikanten mij gezonden met verzoek om kerkrechtelijke adviezen, naar Amsterdam gezonden worden. Niet alleen dat deze brieven daardoor noodelooze vertraging ondervinden, maar met de slechte postbestetling loopen ze ook gevaar verloren te g ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
113 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van Mevr. wed. A. D. B. te Broek-op-Langendijk f 2.SO. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
14 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Raak en degelijk is wat Prof. Dr. Honig in de Bazuin over de nieuw opgekomen religiositeit schrijft. Er is zeer zeker een omkeering in de geesten. Het materieële voldoet niet meer. Maar, zoo gaat hij dan door, Al schuilt er nu in deze opmerkelijke omkeering in de geesten ook een element, w ...

De Heraut
970 woorden
van 4