GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1919-09-28
De Heraut
Van de Kerk.

Van de Kerk.

XXVI. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de Godsdienstige Jodengenooten Paulus en Barnabas; welke tot hen spraken, en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Hand. XIII: 43. Op het Proselytisme ...

De Heraut
3521 woorden
„God is met ons aan de spitse”.

„God is met ons aan de spitse”.

Daarom ziet, God is met ons aan de spitse, en zijne priesteren met de trompetten des geklanks, om tegen u alarmgeklank te maken. O kinderen Israels, strijdt niet tegen den Heereilen God uwer vaderen; want gij zult geen voorspoed hebben. 2 Kron. XIII: 12. Het is een ...

De Heraut
Dr. A. K.
2214 woorden
Groote Najaars-Uitverkoop.

Groote Najaars-Uitverkoop.

GrooteNajaarsUitverkoop.Indien wij niet over ENORiVIE VOORRADEN beschiicten, zou het onmogelijk zijn tegen onderstaande prijzen te leveren. Ziehier een schitterende aanbieding bij den aanvang van het leesseizoen. Zoolang de voorraad strekt ruimen wij de beste boeken op tegen zéér la ...

De Heraut
1764 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vr^je Universiteit.Men schrijft ons: „9. Aug. j.l. heb ik op de Bank (Nederl. Bank voor Z.-Afrika) mijn 2e f 1000 (£ 85) gestort oor het Fonds 1920. In Bloemfontein heb ik en lezing voor de Vrije Universiteit gehouden oor de jongelieden-veieeniging; na afloop met den hoed in de hand ...

De Heraut
J. J. BERENDS.
D. SIKKEL
1633 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VAN ETEN EN DRINKEN. II. Van wat wij meer in het bizonder vruchten tof ooft noemen, maakten de inwoners van Kanaita veel meer gebruik dan wij. Daartoe was trouwens alle aanleiding. Overal groeiden eetbare vruchten in het wild. Kat}aa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1050 woorden
Alhoewel het reeds meer

Alhoewel het reeds meer

Amsterdam, 16 September 1919.Alhoewel het reeds meer dan een maand geleden is, dat de Synode der Hervormde Kerk haar jaarlijksche zitting sloot, mag de arbeid dien zij verrichtte, door ons toch niet met stilzwijgen worden voorbijgegaan. De Hervormde Kerk, die volgens haar eigen statistiek ...

De Heraut
955 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Groninger het volgende over rust. Kerkbode schrijft Ds. MiedemaHet is niet erg rustig in de wereld. De oorlog is officieel voorbij, maar in de werkelijkheid nog niet. In alle landen zijn nog enorme troepenmassas onder de wapenen. Rondom is het nog gedurig vechten; En dat liefst nog v ...

De Heraut
808 woorden
Droeve cijfers.

Droeve cijfers.

In een rapport door de Commissie tot Evangelisatiearbeid in de Gereformeerde Kerk te Amsterdam uitgebracht, wordt bitter geklaagd over de toenemende onkerkelijkheid. Naar de wet van normalen groei had het aantal leden van de Gereformeerde Kerk zich in ds laatste dertig moeten verdubbelen, gelijk ...

De Heraut
758 woorden
De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

Op de synode der Hervormde Kerk was ivederom, ditmaal door Ds. M. van Grieken te Delft, een voorstel ingediend om door een wijziging in het reglement aan degenen, die aan de Vrije Universiteit het candidaatsexamen in de Theologie hebben afgelegd, den toegang tot het predikambt in de Hervormde Ker ...

De Heraut
562 woorden
Hoofdelijke omslag.

Hoofdelijke omslag.

Ook het vraagstuk, hoe de predikantstractementen konden verbeterd worden, is door de Synode der Hervormde Kerk ernstig overwogen.Namens den Bond van Predikanten was door de heeren Dr. de Vrijer en Ds. de Boer een ontwerp-reglement ingediend om de predikantstractementen te verbeteren, dat d ...

De Heraut
513 woorden
van 4