GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1919-09-28
De Heraut
Van de Kerk.

Van de Kerk.

XXVI. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de Godsdienstige Jodengenooten Paulus en Barnabas; welke tot hen spraken, en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Hand. XIII: 43. Op het Proselytisme ...

De Heraut
3521 woorden
„God is met ons aan de spitse”.

„God is met ons aan de spitse”.

Daarom ziet, God is met ons aan de spitse, en zijne priesteren met de trompetten des geklanks, om tegen u alarmgeklank te maken. O kinderen Israels, strijdt niet tegen den Heereilen God uwer vaderen; want gij zult geen voorspoed hebben. 2 Kron. XIII: 12. Het is een ...

De Heraut
Dr. A. K.
2214 woorden
Alhoewel het reeds meer

Alhoewel het reeds meer

Amsterdam, 16 September 1919.Alhoewel het reeds meer dan een maand geleden is, dat de Synode der Hervormde Kerk haar jaarlijksche zitting sloot, mag de arbeid dien zij verrichtte, door ons toch niet met stilzwijgen worden voorbijgegaan. De Hervormde Kerk, die volgens haar eigen statistiek ...

De Heraut
955 woorden
Opheffing van de Theologische School te Montauban.

Opheffing van de Theologische School te Montauban.

De Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken in Frankrijk, of zooals ze zich zelf noemt, de union nationale des Eglises réformées evangéliques, heeft in hare zitting van 26 Juni j, l. besloten de Theologische School te Montauban op te heffen en de daaraan verbonden hoogleeraren over te plaatse ...

De Heraut
398 woorden
De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

De candidaatsbnl der Vrije Universiteit.

Op de synode der Hervormde Kerk was ivederom, ditmaal door Ds. M. van Grieken te Delft, een voorstel ingediend om door een wijziging in het reglement aan degenen, die aan de Vrije Universiteit het candidaatsexamen in de Theologie hebben afgelegd, den toegang tot het predikambt in de Hervormde Ker ...

De Heraut
562 woorden
Vrouwenkiesrecht.

Vrouwenkiesrecht.

Ook het vrouwenkiesrecht was ditmaal weer bij de Synode der Hervormde Kerk aanhangig gemaakt. Verschillende verzoeken om dit nieuw-modische kiesrecht in de Kerk in te voeren, waren tot de Synode gericht. Niettegenstaande de meerderheid der rapporteerende Commissie de Synode adviseerde aan dit ver ...

De Heraut
127 woorden
Hoofdelijke omslag.

Hoofdelijke omslag.

Ook het vraagstuk, hoe de predikantstractementen konden verbeterd worden, is door de Synode der Hervormde Kerk ernstig overwogen.Namens den Bond van Predikanten was door de heeren Dr. de Vrijer en Ds. de Boer een ontwerp-reglement ingediend om de predikantstractementen te verbeteren, dat d ...

De Heraut
513 woorden
Droeve cijfers.

Droeve cijfers.

In een rapport door de Commissie tot Evangelisatiearbeid in de Gereformeerde Kerk te Amsterdam uitgebracht, wordt bitter geklaagd over de toenemende onkerkelijkheid. Naar de wet van normalen groei had het aantal leden van de Gereformeerde Kerk zich in ds laatste dertig moeten verdubbelen, gelijk ...

De Heraut
758 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VAN ETEN EN DRINKEN. II. Van wat wij meer in het bizonder vruchten tof ooft noemen, maakten de inwoners van Kanaita veel meer gebruik dan wij. Daartoe was trouwens alle aanleiding. Overal groeiden eetbare vruchten in het wild. Kat}aa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1050 woorden
Commissie vau advies.

Commissie vau advies.

In een onzer kerkelijke bladen wordt er captie op gemaakt, dat de Middelburgsche Classis in het netelige geding, waarvoor ze door het optreden van Ds. Netelenbos geplaatst was, de hulp inriep van verschillende hoogleeraren en predikanten om met Ds. Netelenbos over zijn afwijkende meeningen te spr ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
402 woorden
van 4