GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1927-03-18
De Reformatie
KERK EN STAAT.

KERK EN STAAT.

II. Is het vraagstuk van Kerk eai'Sitaat niet in de eerste plaats van kerkelijken doch van politieken aard, dan zal dat van groote beteekenis zijn voor de wijze, waarop naar een oplossing moet worden gezocht.Niet de kerk, maar de staat ondervindt voornamelij ...

De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1456 woorden
Het graf en de eigendom.

Het graf en de eigendom.

Tusschen de donkerheid van graf en dood ©enerzijds en de heerlijkheid van de „erfenis der heiligen in het licht" anderzijds, moge een machtig verschil zijn, — toch heeft Christus do, or zijn graf de lijn der verhooging en der erfgenaramsweelde omgebogen en heengetrokken naar het einde van zijn ve ...

De Reformatie
K. S.
694 woorden
Junius contra  prof. Haitjema.

Junius contra prof. Haitjema.

Ons hoofdbezwaar tegen het artikel van Prof. Haitjema „De Asser Synode en het Schriftgezag" blijft, dat hij daarin de Schrift links laat liggen.Hij wil de beteekenis van het Schriftgezag vaststellen buiten de Schrift om.Dat is niet alleen ongereformeerd, maar ook onprotestantsch. ...

De Reformatie
HEPP
3240 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
De beteekenis van Pennings werk.

De beteekenis van Pennings werk.

II. Pennings geschriften. Als ik thans in het verband dezer artikelenserie een korte bibliographie invoeg van Pennings geschriften, geschiedt dat, zooals ik' reeds zeide in het voorafgaande stuk, ter beantwooxding van de vele vragers, die omtrent de dateering of de ...

De Reformatie
C. T.
1789 woorden
Geestelijke stroomingen in Zuid-Afrika.

Geestelijke stroomingen in Zuid-Afrika.

„Holism and Evolution by General The Right Hon. J. C. Smuts", is de titel van een belangrijke studie, die aan 't eind van 1926 het licht zag. Belangrijk, omdat de man, die haar sclireef, acihttien jaren lang de Z.-A. politiek beheerschte en aan het einde van den grooten oorlog van 1914—18 den gro ...

De Reformatie
S. O. LOS.
2123 woorden
De Opleiding.

De Opleiding.

Af en toe moeten we onze aandacht eens bepalen bij de opleiding van onze onderwijzers. Ieder, wien ''de belangen van het onderwijs naar den Woorde Gods ter harte gaan, verstaat, hoe ontzettend veel er aan gelegen is, dat de jong©' menscben, die voor het onderwijs bestemd zijn, van gronds op worde ...

De Reformatie
G. MEIMA
1149 woorden
-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

-De Gereformeerde Bond voor Duitschland.

In „De Gereformeerde Kerk" vertelt Ds H. Bakker iets uit de geschiedenis van dezen Bond.De „Reformierte Bund für Deutschland" werd in het jaar van Zwingli's 400sten geboortedag, 1884, opgerictit. En niet maar toevallig. Daar was aanleiding voor. Wat meer is, de noodzaak werd gevoeld. ...

De Reformatie
HEPP
791 woorden
Spinoza en het Jodendom.

Spinoza en het Jodendom.

Van de hulde, die dezer dagen de nagedachtenis van Spinoza bewezen is, hebben we in deze rubriek maar geen melding gemaakt. Die Spihoza kennen, zouden er te weinig aan hebben, die hem niet kennen, te veel, tenzij ze zelf hadden behoord tot een comité ad hoc. We - willen een uitzondering maken voo ...

De Reformatie
K. S.
2522 woorden
„Studia Catholica?”. Nieuwe Reeks van ,,De  Katholiek”. Derde jaargang, afl. III. Roermond — J. J. Romen &Zonen.

„Studia Catholica?”. Nieuwe Reeks van ,,De Katholiek”. Derde jaargang, afl. III. Roermond — J. J. Romen &Zonen.

De inhoud van dit nummer as: Prosper en Cassianus (prof: Franses); Metaphysik der Erkenntnis und Schulmeinungen der Scholastik (I. Ternus); Maria middelares (dr N. Sanders; een zeer interessant artikel, niet alleen om de gedachten, maar vooral ook om den redeneertrant te loeren kennen); Milaan, e ...

De Reformatie
K. S.
81 woorden
van 2