GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1927-12-02
De Reformatie
DE CHRISTELIJKE „PERSOONLIJKHEID" IN  ONZEN TIJD.

DE CHRISTELIJKE „PERSOONLIJKHEID" IN ONZEN TIJD.

V. Jleeft onze tijd met zijn velerlei Oipvoedingsiiislitiilen, met zijn gepopulariseerde wetenschaf! en zijn drukke becefsning der gaedagcgiek, met zijn omhoog gaan van den levensstandaard, zijn nivelleering der standsverschillen en zijn ver doorgevoerde civilisati ...

De Reformatie
J. W.
1581 woorden
Komt en koopt.

Komt en koopt.

In deze advcnisweken willen wij lezen uil de boekrol van Jesaja, uit tlezelfde die in de synagoge te Kapernaum lag, waaruit Jezus voorlas, en ten opzichie van welke hij zoggen kon: heden is deze Schrilt in uwe ooren vervuld!Dit gold niet alleen van-wal ('hristus daar las, maar ev'enzeer va ...

De Reformatie
M.
872 woorden
Onze enquëte.

Onze enquëte.

Onze enquête mzake„K.etO'rmatie m de •prediking" mag zich in groote belangstelling verheugen.Dit alle deelen des lands ontvingen wij brieven.Dit steden zoowel als vaii het platteland.Alleen de Noordelijke provincies wa3: ien.Jigg, k^rig , in haar deelneming aan de enquêt9.'|- ...

De Reformatie
HEPP.
454 woorden
Beschouwingen over een Overzicbt.

Beschouwingen over een Overzicbt.

I. leder jaar houdt Ds Joh. Rauws, zendingsdirector bij de genoofschap'szending te Oegstgeest, op' de Alg. Ned. Zend. Conf. een referaat: „Overzicht van het zendingswerk in Ned. Oost-en West-Indië".' Gewoonte was, dat hij' dit referaat daarna liet plaatsen in de „M ...

De Reformatie
J. D. W.
1438 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Delfshaven (vac.-P. Nomes): Dr E. U. Ivraan te VlaiU'dingen eu J. 'H. Kuiper te Drachten. Middelburg: B.. van Halsema te Ermelo eu W. II. deu flouting Ji' te Hüizum l)ij Leeuwarden.Beroepen te: Deil'sliaven: Dr E. D. Kraan te Vlaardingeu. Djocjakarta (Java): Th. Kuipers te Beil ...

De Reformatie
687 woorden
„Goutlen Teugels", floor Mevr. A- van Hoogstraten-Schoch.

„Goutlen Teugels", floor Mevr. A- van Hoogstraten-Schoch.

Ter inleiding op de bespreking van enkele nieuwverschenen christelijke romans maakten we in het vorige artikel eenige noodige opmerkingen over de verhouding tusschen christelijke romankunst en christelijk' literaire oritiek.Op den grondslag van de daarin gegeven uiteenzetting omtrent aard ...

De Reformatie
C. T.
1514 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Prof. Visschers vergissing. In „De Waarlieidsvriend" maakt prof. Vissclier enkele opmerkingen 'naar aanleiding van de bespreking, die prof. Hepp wijdde aan liet jongste werk van prof. Vissclaer: Het Paradijsprobleem. Het is duidelijk, dat ik hier niet daarop behoef ...

De Reformatie
K. S.
3416 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIV. De zaak-Dr N.D. van Leeuwen II (Slot). Dit stond voor de Synode van Groningeir dus vast: geeir afwijkend gevoelen, ook niet een omtrent de zintuiglijke waarneembaarheid van de slang, wordt in onze kerken geduld.Hoogstens ...

De Reformatie
1535 woorden
„Op leven en dood in het Oerwoud van  Kameroen", door H. van Lennep.

„Op leven en dood in het Oerwoud van Kameroen", door H. van Lennep.

„Op leven en dood in het Oerwoud van Kameroen", door H. van Lennep.Nog juist bijtijds, om er de aandacht op te vestigen met het oog op de Kerstuitdeelingen, verscheen bovengenoemd boek bij de N. V. Algemeene Boekhandel voor inwendige en uitwendige zending te Den Haag. Het boek, in keurigen ...

De Reformatie
J. D. W.
164 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

'Historie en rl an (l s cli e Volk. Proeve van modem, ; gesctiiedcnisopvatt'ng, door Dr T. 'H. l< "ischer, , , De Spiegliei', Uitgeversbedrijf, Amsterdam.. MCMXXVII. 'SliS'P, , Elck syn tydt", — znOi is de spreuk, die met haar fraaie letters het titelblad van dit werk' versiert en — zij ...

De Reformatie
K. S.
2074 woorden
van 2