56 resultaten
Filteren
van 6
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M, V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
68 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 1

Van den SchrijverBENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VANHET A M B T V A N HOOGLEERAARIN DE W I S K U N D EA A N D E VRIJEUNIVERSITEIT TE A M S T E R D A M OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOOR ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
84 woorden
VAN DE REDACTIE.

VAN DE REDACTIE.

Omtrent de aaiigekondigde plannen tot uitbreiding van den inhoud van ons blad in algemeenculiureele richting, kan de Redactie thans mededeelen, dat aan de bestaande —, de navolgende rubrieken worden toegevoegd: „Rondom het Zakenleven", „Vakv/etenschap en practijk", „Uit de historie", „Vragen van ...

10 oktober 1930
De Reformatie
DE REDACTIE.
267 woorden
Onbetengelde tong.

Onbetengelde tong.

De vreeze des Heeren staat in het teeken van het gebonden-zijn, het beteugeld-zijn.Want in de vreeze des Heeren is onze ziel gericht op God en op Zijn Woord.De vreeze des Heeren maakt onze zielen luisterend.En allen, die God vreezen, weten van den vrede, die daar ligt in het ...

10 oktober 1930
De Reformatie
D. S.
553 woorden
OVER DE PARADOXALE SPANNING BIJ DEN CHRISTUS.

OVER DE PARADOXALE SPANNING BIJ DEN CHRISTUS.

II. Nu komt het tweede : Zijn onzondige mensch elijke natuur verhindert Hem, te blijven ia de paradoxale ellende. Hij kan daar niet in blijven haken, Hij kan er niet in blijven rusten. Hij kan niet zeggen: laat de vraag nu maar los, Hij kan Zjjn ziel niet vermanen, ...

10 oktober 1930
De Reformatie
K. S.
1068 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M. V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
69 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 2

BENADERINGSPROBLEMEN BIJ I R R A T I O N A L E G E T A L L E N REDE UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G VAN INHET A M B T V A N HOOGLEERAARDE W I S K U N D EA A N DEVRIJEUNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDr. J. F. KOKSMA ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
70 woorden
Hélène Swarth, „Avonddauw".

Hélène Swarth, „Avonddauw".

I. Bij de bespreking in het vorige artikel van het eerste christelijke jeugdjaarboek heb ik de veronderstelling geopperd, dat de uitgever, de heei J. H. Kok te Kampen, vooral als christelijk uitgever dit boek gebracht heeft.Vergis ik mij niet, dan kan hetzel ...

10 oktober 1930
De Reformatie
U. T.
1888 woorden
Het aantal theologische studenten.

Het aantal theologische studenten.

Het heeft de aandacht getrokken van meer dan één schrijver in onze pers, dat het aantal studenten aan de Theologische School en in de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit zoo groot is.Dit jaar, zoo meldde de pers, lieten zich 19 nieuwe studenten reeds inschrijven aan de Tbeol. ydi ...

10 oktober 1930
De Reformatie
J. W.
888 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

INHOUD Blz. §1.Inleiding3§2.De verzekeringswiskunde in Nederland geboren5§3.De verzekeringswiskunde in Engeland getogen6§4.Notaties en symbolen7§5.De universeele notatie ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
47 woorden
van 6