GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1937-10-29
De Reformatie
Eeuwgetijde voor Abraham Kuyper.

Eeuwgetijde voor Abraham Kuyper.

De ziener bij het Kruis, wiens kracht van vrome reen Jeruzalems gemeen Op Neêrlands grond tot heilig krijgsrumoeren spoorde eer Neêrlands licht vergloorde; Vereeuwt bij 't wassend tij der eeuw van vuige macht die norm en wet belacht En driest en redeloos, om hellehand te kassen, de vlammen ...

29 oktober 1937
De Reformatie
JAN DE MARE.
283 woorden
DR A. KUYPER HERDENKINGSNUMMER

DR A. KUYPER HERDENKINGSNUMMER

Op den eeuwdag van Dr A. Kuypers geboorte. God! heeft ieder ding schoon gemaakt op zijnen tijd, Pred. 3:11.In die volheid des tijds heeft Hij Zijnen Zoon uitgezonden, Gal. 4:4.Het Wioord is vleesch geworden niet in den tijd der Richteren, noch bij de ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Soli Deo Gloria. S. GREIJDANUS.
2801 woorden
In de Schrift

In de Schrift

In de Schrift staat een ceder voor u van geestelijke autoriteit, die achttien eeuwen lang zijn wortelen uitschoot in den levensbodem van ons menschelijk bewustzijn, en in zijn schaduw is het religieus en zedelijk leven der menschheid zoo onnoemelijk geklommen in waardij.Houw nu dien ceder ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER.
196 woorden
In deze karikatuur

In deze karikatuur

In deze karikatuur, „De Juni-verkiezingen in 1881" wordt gesuggereerd, dat het onder Kuypers leiding voortaan niet meer noodig is op de knapsten onder ons volk te letten - die men immers alléén hij de liberalen vond - maar het kwam er nu alleen maar op aan, dat de candidaat-Kamerleden rechtzinnig ...

29 oktober 1937
De Reformatie
187 woorden
Deze plaat is

Deze plaat is

Deze plaat is van 1887, het doleantiejaar dus, wat het doek in den linkschen hoek, gedragen door Kuyper's volgelingen, met het opschrift: „Doleeren, doleeren! De Kerk is kapot!"duidelijk te zien geeft. Ook hier weer hetzelfde spotbeeld van Kuypers volgelingen. Domheid, schijnheiligh ...

29 oktober 1937
De Reformatie
89 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De God van Elia. Schooner en krachtiger had Elisa de profetentaak van zijn grooten voorganger niet kunnen overnemen en voortzetten.Hij had Elia eerst herdacht Herdacht in dat: — „mijn vadei', , mijn vader!" 't Was niet slechts een uiting van kinderlijke lief ...

29 oktober 1937
De Reformatie
v. A.
977 woorden
Eerst Calvijn zelf

Eerst Calvijn zelf

Eerst Calvijn zelf ontdekte mij, (meê aan de hand van Kohlbragge's forschgespierde, diepgedachte levenswaarden), die vaste onbedriegelijke lijnen, wier spoor slechts behoefde geteekend te worden, om tot volledig vertrouwen uit te lokken. Wel bleek mij terstond, dat we exegetisch, psychologisch en ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER
82 woorden
De „Loci” van Dr A. Kuyper.

De „Loci” van Dr A. Kuyper.

Dr A. Kuyper heeft ons niet zooals we van Dr H. Bavinck mochten ontvangen, een eigen Gereformeerde Dogmatiek gegeven.Wel zijn, en God zij gedankt voor deze rijke erfenis, door hem in zijn, later in boekvorm uitgegeven, lieraut-artikelen tal van dogmatische onderwerpen voor ons volk behande ...

29 oktober 1937
De Reformatie
KUYPER.
K. D.
1945 woorden
Het Calvinisme is geen

Het Calvinisme is geen

Het Calvinisme is geen starre, onbeweeglijke macht, die reeds bij Calvijns leven haar laatste consequentie ontdekt, haar volle afronding gevonden had.Integendeel, hef is een beginsel, dat eerst allengs zijn kracht openbaart, foor elke eeuw een eigen gedachte heeft, in elk land een eigen vo ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER
67 woorden
Dr Kuyper en de grondrechten.

Dr Kuyper en de grondrechten.

Bij het in onze dagen hier ©n daar opkomend — en gelukkig ook weer afgaand — streveia naar den totalitairen staat, mag voor de kwestie van de grondrechten — of wil men: vrijheden des volks — zeker niet minder belangstelling worden verwacht, dan zonder dat deze voor het staatkundig leven zoo belan ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Mr E. J. E. G. VONKENBERG.
2598 woorden
van 3