GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-06-06
België.

België.

Uit België ontvingen we een schrijvea, de vraag opwerpende, of onze Vrienden der Waarheid, nu ze voor hun Evangelisten hier te lande den arbeid zien afloopen, hun terrein van werkzaamheid niet ia België zouden kimnen kiezen. Het schrijven luidt aldus: Antwerpen., 18 Mei 1897, Den We ...

De Heraut
DR. A. KUYPER.
Uw dw. Dienaar W. RoozE.
567 woorden
Uit de Pers;

Uit de Pers;

Na op de algemeene verwarring in de politiek van gansch Europa te hebben gewezen, merkt Ds. Gispen in de Bazuin op, dat deze geest der verwarring vaak iets aanstekelijks heeft ook voor de belijders van den Christus.Dat ook de geloovigen in zulke tijden min of meer in de war zijn, is niet o ...

De Heraut
955 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Kamerik, Joh. S. Langen, te Oldebroek op de Veluwe. — Overschie (cl. Rotterdam) en Heemse (cl. Ommen), S. J. Vogelaar, cand. te Kampen. — Stedum (Gr.) Zalk en Veecaten, R. P. Haan, cand. te Scheemda. — Winsum, P. D. de Groot, te Mep ...

De Heraut
59 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het heeft den vrijmachtigen God behaagd I van mijne zijde weg te nemen, mijnen dierba- j ren en onvergetelijken Echtgenoot, den HeerRUDOFUS W, DE HAAN, i in leven Colporteur der Inwendige Zending 1 in Friesland, in den krachtvollen leeftijd I van ruim 37 jaar.De zekerheid dat hij is ...

De Heraut
73 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Ze ...

De Heraut
Zion liefhebben. J
H
DONNER.
H. W. VAN LOON.
875 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Pinliateren. Na het Paaschfeest en de herdenking van des Heeren Hemelvaart volgt ons Pinksterfeest. Dit kan niet anders. Als de vrucht bij den boom, zoo behoort wat het Pinksterfeest predikt, te volgen op hetgeen de andere feesten ons te zeggen hebben.Wat he ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
978 woorden
L. G. WEISZ & CO

L. G. WEISZ & CO

Comniistiloaairs is Sfecteo, siH do Frl: ...

De Heraut
6 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeiöging: Aan ConirlbutiSB: Door den heer Ch.Dixon, te Deventer/96.50; door den heer H. J. ten Rae te Neede ƒ 12; door het Locaal Comité, te Dordrecht/188.52; door Ds. W, den Hengst ƒ 69, 50; Aan Collecten: Van de Geref. kerk te Amsterdam / 200.50.Aan S ...

De Heraut
83 woorden
P. Van EIJK.

P. Van EIJK.

JB'irma. JOMJLNJSTBSS I£M.A.MJBIM < & Co..Ml li—17. AiSTilBM.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATiËN en BELEENINSEM. Nemen gelden a OEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. ...

De Heraut
49 woorden
van 3