GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.548 resultaten
Filteren
van 6755
Reguliere Editie
Is het kaarlspel ongeoorloofd?

Is het kaarlspel ongeoorloofd?

I. «Dominee, ik zou u zoo gaarne iets willen vragen", zeide op zekeren dag in den zomer van het jaar 1719 een dame van 65 jaren tegen Ds. De Frein, met wien zij in gezelschap was ten huize haars broeders Jakobus Leydekker, die destijds, evenals De Frein, predikant ...

27 mei 1888
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1035 woorden
De Opstanding.

De Opstanding.

ZEVENTIENDE ZONDAGSAFDEELING. II. Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. .Rom. 4:25. Drieërlei vrucht van Jezus' Opstanding somt de Catechismus op: i". het ons de ...

27 mei 1888
De Heraut
KUYPER.
2664 woorden
De Opstanding.

De Opstanding.

ZEVENTIENDE ZONDAGSAPDEELING. III. Maar God, ... ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden). (Efeze 2 : 5). Zoo is er dan in J ...

3 juni 1888
De Heraut
KUYPER.
2530 woorden
Verslag van de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid

Verslag van de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid

tot Handhaving van de Leer en de Rechten der Gereformeerde Kerk, Woensdag 23 Mei 1888, des voormiddags te 10 uur, in het Gebouw van den Werkenden Stand, Kloveniersburgwal No. 87, te Amsterdam. Geen groote zaal was noodig om den afgevaardigden en leden een voldoende ...

3 juni 1888
De Heraut
2558 woorden
„Mijn wol en mijn vlas.”

„Mijn wol en mijn vlas.”

En ik zal wegrukken mijn wol en m ij n vlas, dienende dm haar naaktheid te dekken. Hozea 2: , 8Ook de kleeding, waarmede we ons kleeden, heeft voor het Godsrijk beteekenis; en dat die beteekenis zoo spaarzaam beseft wordt, is omdat de ijdele mensch zoo weinig met God in zijn kleeding reken ...

3 juni 1888
De Heraut
KUYPER.
1157 woorden
„Gen is uw Vader!”

„Gen is uw Vader!”

En gij zult niemand uwen vader noemen op de aarde: ant één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is. Matth. 23 : 9.De Heilige Schrift spreekt geen hiëroglyphen spraak, maar menschentaal.Als er dus staat: »Gij z-alimtmaxid uw vader noemen op aarde!"— dan heeft dit niets uitstaande ...

10 juni 1888
De Heraut
KUYPER.
1235 woorden
Is het kaarlspel ongeoorloofd?

Is het kaarlspel ongeoorloofd?

II. De redenaar gaat tot de verklaring van zijnen tekst over. De aandacht der hoorders is groot, want helder en duidelijk is de preek. Eindelijk komt de spreker aan zijne toepassing. »üit dit verhandelde, " zoo zegt hij, »om tot de toepassing te komen, blijkt dan, ...

10 juni 1888
De Heraut
De GAAY FORTMAN.
933 woorden
De Opstanding.

De Opstanding.

ZEVENTIENDE ZONADGSAFDEELING. IV. {Slot.) Maar nu, Christus is opgewel: uit de dooden, en is de eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. (i Cor. 15 : 20)Het recht verstand van de Opstanding Christi, in haar beteekenis ...

10 juni 1888
De Heraut
KUYPER.
2480 woorden
Opgevaren ten hemel.

Opgevaren ten hemel.

En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en eene wolk nam liera weg van liunne oogen. Hand. I: 9.I, ACHTTIENDE ZONDAGSAFDEELING.En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en eene wolk nam liera weg van liunne oogen. Hand. i: 9. ...

17 juni 1888
De Heraut
KUYPER
2389 woorden
„Dat gij het altaar bedekt met tranen.”

„Dat gij het altaar bedekt met tranen.”

Dit tweede doet gijlieden ook, dat gij liet altaar des HEEEEN bedekt met tranen, met weening en met zuchting, zoodat Hij niet meer liet spijsoffer aanschouwen noch met welgevallen van uwe hand ontvangen wil. (Maleachi 2:3). Denkt ge wel eens om de tranen, die ge an ...

17 juni 1888
De Heraut
KUYPER.
1099 woorden
van 6755