Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

37 resultaten
Filteren
van 4
Buitenland.

Buitenland.

Noord-Amerika. Toestanden op godsdienstig gebied.Nergens loope» de kerken zoo gevaar om der wereld gelijkvormig te worden, als in Noord-Amerika. Ons dunkt, dat de verklaring hiervan ligt in het feit, dat de kerken der nieuwe we reld geen ondersteuning krijgen van den staat, en te gelijk in ...

16 oktober 1904
De Heraut
1382 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Reeuwijk-Sluipwijk en Oosterend, J. Ridderbos, Theol. cand. te Bedum. — Harlingen, J. Weslerhuis, te Groningen. — Oosterzee, J. L Jaspers, te Boskoop, cand. a/d V. U. — Berlikum, J. C. RuUmann, te Garijp.AANGENOMEN: Oudewater, ...

16 oktober 1904
De Heraut
237 woorden
De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van ,De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uStci*-I]}k. den aósten dezer te doen en hun postwissel te adre ...

16 oktober 1904
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
87 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden morgen ontsliep na een langdurig, maar geduldig lijden, in het vast geloof in zijn Heere en Heiland, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Wei- Eerwaarde heerDs. JAN WISSE, Emer. pred. bij de Geref. Kerk te Garijp, na een gezegende Echtvereeniging van 31 jaren, in den ...

16 oktober 1904
De Heraut
59 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, den heer ROOS PEIJE VAN DER GRIJP, betuigen wij onzen hartelijken dank. G. VAN DER GRIJP. L. VAN DER GRIJP.Rotterdam, 13 Oct. 1904. ...

16 oktober 1904
De Heraut
38 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Alter dausÉelaaiscliaiij M LeTensTerzetaigevestigdAmsterdam, Keizersgraclit 547—549, slDit alle Eapiiaals-verzekeringen, Wedawe-pensioenen, lijfreDten, enz. Ite ...

16 oktober 1904
De Heraut
13 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

ïfireeiliM ter kyorileÉg m CMstele Lectm.••»«»•»•A.ande ledendezerVereeniffingvoor 1904 [Isverzonden: CAROLINE ATWATER MASON. De Lelie van ons Vorstenhuis.Uit het Engelsch vertaald door H. S. S. Kuyper/2.90BETTEX. ...

16 oktober 1904
De Heraut
161 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na een smartelijk lijden van ruim 2 jaar, mijne dierbare EchtgenooteMejuffrouw ANNA R. RIJPKEMA, in den ouderdom van ruim 53 jaar, na eene gelukkige Echtvereeniging vao 26 jaar.Allen, die haar gekend hebben, weten wat ik in haar verlies ...

16 oktober 1904
De Heraut
51 woorden
„Geidbelegging”

„Geidbelegging”

Solide (jeldbelegging.Een Gereformeerde gemeente vraagt op hart eigendommen (bezwaard met eene eerste hypotheek onder zware aflossing), een tweede liypotheek, groot 8 Mille, tegen een rente van 41/4 a 4% pCt. Bjwijzen van soliditeit en officieele opgaaf der taxatiewaarden, zullen des verla ...

16 oktober 1904
De Heraut
54 woorden
L. VAN DER VIJGH

L. VAN DER VIJGH

voor kleine kerk, keurig onderhouden voor150 TE KOOP. Informatiën bij den Makelaar L, VANDERVIJGH, Weesperzijde xjti, Amsterd. ...

16 oktober 1904
De Heraut
17 woorden
van 4