GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-02-12
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

De Reformatie
J. W.
2073 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

III. .Praealabele kwesties.Voor wie aan ons kerkelijk spraakgebruik wat gewend is, behoeft de uitdrukking „praealabele kwestie" geen nadere verklaring. Men verstaat daaronder een kwestie, waaromtrent eerst een beslissing moet worden genomen, zal men met de b ...

De Reformatie
HEPP.
1899 woorden
Het water des levens.

Het water des levens.

Dit is de laatste noodiging van den verheerlijkten Christus, die we in onzen Bijbel lezen.Hij roept de velen tot Zijn heil.Bij Hem is de fontein des levensi.Laten dan alle dijrstigen komen lot de wateren. Die dorst heeft kom e.Het eerst noodige, het eenig noodige is do ...

De Reformatie
F. C. M.
618 woorden
Beroepskeuze.

Beroepskeuze.

n. Het praeadvies van het Verbondsbestuur van „Patrimonium", waarover we ons eenigermate verbaasden, betrof een vraagpunt van de gewestelijke organisatie-Utrecht voor de jaarvergadering van 22 Febr. e.v.Hot vraagpunt luidde aldus: Voorlichting bij de Beroepskeuze ...

De Reformatie
J. W.
2207 woorden
„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

Dat is een woord van Don Bosco, den merkwaardigen Roomschen pedagoog, over wien Er. S. Rombouts in „Ons Eigen Blad" interessante artikelen schrijft. Een paar dingen wil ik even naar voren brengen uit liet laatste artikel, omdat ik meen, dat Gereformeerde opvoeders er nog wel wat van kunnen leeren ...

De Reformatie
G. MEIMA.
714 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

(Inleiding) II. Tegen deze frivole vereenzelviging nu van God en Satan, van den Heer der heerlijkheid en den knechtelijken tuimelaar in den overmoedigen roes der zonde, handhaaft in de christelijke kerk nog steeds een zeer groot getal van belijders het vaste geloof ...

De Reformatie
K. S.
2282 woorden
Het „psycho-pathologisch element” in de moderne romanliteratuur.

Het „psycho-pathologisch element” in de moderne romanliteratuur.

(Slot.) In. het vorige artikel over dit onderwerp, wezen •we op „de leven-filosofie", d.i. „het gepieker" over het leven met al z'n moeiten, zwarigheden, teleurstellingen, tegenslagen, als een van de meest-algemeen-verwerkte gegevens in de moderne romanliteratuur e ...

De Reformatie
C. T.
1275 woorden
Een en ander.

Een en ander.

II. De Macedoniër. Ons Gereformeerd zendingstijdsdirift ving zijn dertigsten jaargang aan.Het eerste nummer is in hoofdzaak aan de beide huidpiensten: schooldienst en medische dienst gewijd. ' [ !Inspector Nitsch heeft ...

De Reformatie
J. D. W.
559 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Dr J. C. de iVIloiort f jVVij willen ook deze week enkele persstemmeii doen hooren, in verband met liet sterven van dr De Moor. De overvloed is zoo groot, dat wij er niet aan denken kunnen, aJles, wat ons onder de oogen kwam, te plaatsen, of te overzien. Het zou tr ...

De Reformatie
K. S.
3456 woorden
De Synode van Assen.

De Synode van Assen.

Verbetering. Bij den aanvang der zitting van Donderdagmorgen is niet gezongen Psalm 15:2 en 4, maar Psalm 100:2 en 4. Negende zitting. Vrijdagmorgen te 9 uur opende de voorzitter, Ds K. Fernhout, de negende zitting, nadat gezongen was Psalm 132:5 en 9, met ge ...

De Reformatie
1518 woorden
van 2