GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1928-12-21
„Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk”. Vierde deel. Maächa—De  Ruijter.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk”. Vierde deel. Maächa—De Ruijter.

Niet het minst in dit werk blinkt het initiatief van den heer Kok. Het heeft volharding gekost om het tot dit vierde deel te brengen. Maar houdt men in het oog, dat deze Encyclopaedie „voor het Nederlandsche volk" is bestemd-en niet SQeciaal voor aeleerden. jian mag deze poging ongetwijfeld gesla ...

De Reformatie
154 woorden
„De strijd voor Kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XlXe eeuw.”  Historisch geschetst door J. C. Rullmann.

„De strijd voor Kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XlXe eeuw.” Historisch geschetst door J. C. Rullmann.

Veel van wat wij hierboven schreven over de levensschets van Kuyper is ook op dit boek van toepassing'. 1 .De derde druk is een eereteeken, door ons A-^olk aan Ds Rullmann uitgereild.Daaruit spreeld: ruime waardeering.Vooral in een tijd als den onzen, waarin het historich bes ...

De Reformatie
99 woorden
„Abraham Kuyper”. Een levensschets door J. C. Rullmann.

„Abraham Kuyper”. Een levensschets door J. C. Rullmann.

Reeds zijn er enkele levensbeschrijvingen van Kuyper verschenen.Maar wij behoeven geen tegenspraak te duchten, als wij oordeelen: Ds Rullmann is recordhouder.Uit den schat van zijn verzamelingen weet hij juist dat te kiezen, wat het groots lezerspubliek interesseert.Daarom is ...

De Reformatie
213 woorden
„Markus”, door Dr J. A. C. van Leeuwen.

„Markus”, door Dr J. A. C. van Leeuwen.

Een tweede onderneming van groot belang voor ons volk is de „Korte Verklaring der Heilige Schrift met nieuwe vertaling".Ook deze uitgave vordert goed.Het laiatst uitgekomen deeltje over „Daniël" door Prof. Dr G. Ch. Aalders zal door een anderen redakteur worden gerecenseerd.V ...

De Reformatie
126 woorden
Antirevolutionaire Gemeentepolitiek”, door Mr J. W. Noteboom, Adj.-Directeur der Kuyperstichting.  Met een woord vooraf van H. Colijn.

Antirevolutionaire Gemeentepolitiek”, door Mr J. W. Noteboom, Adj.-Directeur der Kuyperstichting. Met een woord vooraf van H. Colijn.

In dit lijvige boek van over de 300 bladzijden heeft Mr Noteboom de adviezen verwerkt, welke hij geregeld in de bekende periodiek „Antirevolutionaire Staatkunde"' publiceerde.Waar het hier vragen betreift, welke uit de praktijk zijn op-gekomen, heeft dit werk vooral praktische waarde. ...

De Reformatie
180 woorden
„In de Velden van Efratha”, door J. J. Knap Czn. Derde druk.

„In de Velden van Efratha”, door J. J. Knap Czn. Derde druk.

Dit is, gelijk wij uit een inleidend woord „Bij. den derden druk" vernemen, de eerste vrucht van de immer bloeiende pen van Ds Knap geweest.Hij wilde er niets aan veranderen, maar het oude karakter handhaven.Wij zijn hem daarvoor dankbaar.Op deze eerste vrucht glinstert de mo ...

De Reformatie
125 woorden
„Een blanke vrouw onder de Kanibalen”, Christusprediking in den Soedan, door Johanna Veenstra. Uit het Engelsch vertaald door Ds D. K. Wielenga.

„Een blanke vrouw onder de Kanibalen”, Christusprediking in den Soedan, door Johanna Veenstra. Uit het Engelsch vertaald door Ds D. K. Wielenga.

De eenigszins bioskoop-achtige titel schrikke niemand af.De vlag: dekt hier gelukkig de lading niet.Dit boek brengt niet tot griezeile-n, maar tot eerbiedige bewondering door geloofsvertrouwen en zelfopoffering, als deze Amerikaansche zendelin'ge van Nederlandschen o.orsprong aan de ...

De Reformatie
65 woorden
„Friedrich Nietzsche en het Christendom”,  door A. G. Wolf.

„Friedrich Nietzsche en het Christendom”, door A. G. Wolf.

Fijn werk.De auteur liot dit boekje zijn oorspronkelijk karakter van lezing behouden.Tegen het nadeel, dat nu van een „eingehende", tot in details afdalende studie moest worden afgezien, staat het voordeel, dat de eenheid in de uitbeelding ordo-or gewonnen heelt.De stijl is g ...

De Reformatie
79 woorden
„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

„In de schemering van Christus’ Wederkomst”, door H. Veldkamp, V.D.M. te Kralingscheveer.

Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet malsch zijn geweest.Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde dankzegging", van het ...

De Reformatie
HEPP
200 woorden
„De Macedoniër.”

„De Macedoniër.”

„De • Macedoniër", uitgegeven door Edzo Venema te Groningen, is steeds onze belangstelling waard. Maar het Novembernummer trok voO: ral onze aandacht, door hetgeen ds D. K. Wielenga schrijft onder den titel: Een bijzondere werkkring op het zendiagsveld; hij behandelt daarin het boekje van dr Krae ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
264 woorden
van 3