GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vernedering.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vernedering.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

...... en Hij kwam te Nazareth Lucas 'i: ó\.h.

Van a Jeruzalem naar Nazareth — h'qe duidelijk ligt in de-zie .aiJdalin, g, reeds tijdens de kindsheid van Jezus, de weg van vernedering aangegeven, diem Hij heel zijja leven op aarde te gaan had.

Is niet Hij^ van Wien hiier gespïoken wordt, de Koining' Israels? Méér nog: Is Hij niet de Zone Golds? Heieft Hiji niet zpO' juist gp^zegd, dat God Zijin eigien Vader was?

Nu, dain is hier Zijn plaats! Hier te .lénizalem, in de stad des Grioo-ten Konings! Hier is het Huis des' Vaidieirs, hier is Sioin, waar Jeihova woont! Hier heeft de Zone Davids rech^t m-eer dan wie ook.

Zoo Hij wil — Hij; kan onder de Hosanna's der menigte Zijn troon beildimimen. Eén woord — en de Vader zal Hem: meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten. En Hi| zal heei^schen, en men zal Hem' geven van het goud van Sciheba, en men zal - geduriglijk Heni a, anbiddeln.

Kom dan, gij Zoon van Daviid en Zoon van G-od, toon nu uwe heerlijilciheid en richt jn deze dagen aan Israël het koninkrijk wedör op!-

„En Hij kwam te Nazareth".

Welk een© tegenstelling! Nazareth, een veracht do^rp, waarvan 'het laaitdunkend volkswoord ging: „Kan uit Nazareth iels goeds zij'n? " Smadelijk" heet Jezuis later „de - Nazarener". E-en'm'aal zal Pilatus de Joden honen door die tairtende tegenstelling JDOven het kruis: Jezus, i'de Nazarener de Koning ....

Naar dat Nazareth igaat Jezup. Hij' verlaat de prachtiige lioiofdstad, pileit hiaar tenipelgebouwen en piale-izieia, waar alles Helm spralk' van Zijne heerlijkheid en Koiningschap, om' te gaan naar dat vergeten vlek'. En niet slechts gaat Hij daailheen, maar Hij blijït en woont daar, stil, in die sohadnw. Zóó vergeten, dat Nathanaël, idie op; enkele uren afstands te Kana w, oiondie, nooit van Hem gfehoord had.

En 'daar te NazaïletJi geieft jde Zoon .Gods zich

aan heL jojöderige iianclwerk van ^azet; }W^iSükt mch onder idie nteierdrukk'ende. levenszörgon; : Hij begraaft zicii onder ide vernedering; Hij gaa! van devi tempel naiix de werkplaats, van Jeruzalem naar Nazareth. Hij, de Eéngeboiene des Vaders, Hij schijnt wel vergeten, dat Hij moet zijn in de dingen des Vaders, want Hij gaat miet hen af en komt te Nazaneth.

Neen — niet vergeten de dingen des Vaders! Juist vodbraoht die dingen!

Volbracht in de Viermedeiring! Wan! hier is het wierik, dat '•& & Vader Hem' opdraagt.

Daarom, omdat Hij gezegd heeiH; te moeten zij!n pïin'de dingen des Vaders, daaroan geeft Hij zich "^ in de laag'b© der vernedering, der armoede, der schande. De weg van den Middelaax is van Jeruzalem naar Nazareth, van ée heerlijkheid naar de verniederinig. De doeken en de kribbe waarin J2zus verscliijnt, die zetten zich hier voort in di! verachte Nazaretih.

Van Jeruzalem naar Nazaneth — zietdaar do weg voor den Christus Grods. Niet in den weg van roem en heerlijkheid ligt de verlossing der wereld en de vei'zoening met God, maar in den diepen weg der vernedering^ der ontlediging van •alle schittering, om Ie verschijnen zonder gedaante ^HoJ' heerlijkheid. _ •

De natuurrlijke mensch verstaait dezen weg niet. Zijin weg is aaiders; zijn weg is van Nazareth naar Jeruzalem, naar de hoogte, naar de grootschheid ides levens, de groiotschheid der oogen. En daarotm verstaat bet ongeljroken hart dien weg niet, dien Jezus te gaan had en ergert zic[hi het vleieisoh, toen. en - nu, aan zulk een Christus, die in den weg van vernedering verschijnt, verscheen de onwaaridi)gste onder de mienschen.

Maar-wie ointdekt werd aan zichzelven, wiens iSlftStóiOgen opengingen voor zijne schuld en strafwaardigheid, wie ging zien de laagte en de diepte waarin hij ligt voor God, 'de verachting en de schande waaraan hij zich door de zoinde heeft _ overgegeven - flie krijigt juist 'aan zulk een Middelaarbehoefte', die van Jeruzalem ging naar Nazareth.

Wiens hart gebroken werd bij' het zien van zichzelven en het zien van zijn God, wie in verslagenheid zich ging bukken voor flen Heere des hemtels, wie in 't stof lag neergebogen, ^viens ziel / _^niet mieer legert op de hoogten yan Jeruzalem, " ; ; , miaar in de laagte van Nazareth, wie gevoelen ging uit ellende verlost te mioeten worden en 'hulpeloos "uit de diepte zijne handen ging uüslrekfcen — hij gevoelt: zulk een Hoogepriester betaamt ons, idie de^ heerlijikheid afwees onl zich - te Iggi, vernjeideren in de diepte en schold van Zijn volk. '^*"„En Hij kwam te Nazareth."

Ziet dan, hoe groote liePde Jezus gehad heeft VOO; ]' de zjjneai!

De windselen van Bethlehem-, het timtoermansgewaaid van Nazareth, het schanjdjhoiat van Golgotha — het is één weig van vernedering; maar in dien weg wondt God Met ons verzoend en worden wij' tot God gebracht.

Zichzelven vernietigend, de gestal'.e eens dienstkneichts aannemend, zicii bukkend onder de schuld zijns volks, indalend in de vernedering, waai'uit de wereld, gered mioest worden — zóó voldoet 'de Christus aan het reciht Gods, zóó is Hij onze Middelaar.

, 0 zie H'B'm - dan zóó, gij kleingeloovige! Zie .Ilem zóó, gij verslagene van hart, die vraagt: Is er nog ecnjg middel, waardoior wij deze straf mogen ont-.gaan en wederom tot geinade k-omen!

Zie, hier is uw Heiland! Hier is uw straCdca-•.gende B-org! Dat - deed Hij voor u — óók voo-r U:

„En Hij kwam' te Nazareth".

Och, dat gij Hem dam zóó aannaaant, zóó vertroiuw'det, zóó geloofdet e|n ^óó liefhadt; dat ge zóó met alle b-ekjoimmpirinis o-p Hem u wildet verlaie-n.

Dan ontsluit Hij voor u een anderen weg.

Voor den Middelaat ging de wieig van Jeruzalem naar Nazareth. Maar mr gaat voor al zijn volk, de kleinen em de grooten, de weg van Nazareth naar Jeruzalem. Ja, het gaat tóch naar Jeruzalem'! Naar de heerlijkheid! .Onildat van Hem' staat: „en Hij kwam te Nazaneth", daaroini zal het van hèn ; gelden: „-en zij kwamien allen te Jeruzalem'."

Achter Hem dan aan, alle gij Naizaxeners! Een 'i-egelij: k uwer zal v-erschijhen voior Go-d in Sion.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

Vernedering.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's