GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Zoon des menschen — candidaat voor den Kurios-titel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zoon des menschen — candidaat voor den Kurios-titel

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat zou het dan zijn, zoo gij den Zoon des menschen zaagt opvaren, daar Hij te voren was? En niemand is opgevaren in den hemel, dan die uit den hemel nedergekomen is, namehjk de Zoon des menschen, die in den hemel is. Joh. 6 : 62 en Joh. 3 : 13.

Het heeft bij theologen de aandacht getrokken, dat de Heiland zelf zich veel vaker „Zoon des Menschen" noemt, dan „Heer(e)" laat noemen.

Men heeft dat ook op dien „grond" beweerd, dat de naam Kurios (Heer, in glorieuzen zin, Eigenaar, Machthebber), hoewel aanvankelijk niet in gebruik bij de christenen in Palestina, later door Paulus in de kerk

is ingedragen. Min of meer als tegenstelling met wat het „primitieve" geloof behelsde.

Nu is dit beweren van een c o n t r a s t onjuist. Dat de Heiland zichzelf bij voorkeur Zoon des men-'schen noemt, en dit steeds weer, staat vast.

Maar dat is geen tegenstelling met Paulus, die Hem „Heer" noemt (Filipp. 2), en die het immers alles „heeft ontvangen" wat hij aan de kerk heeft „overgegeven"?

Want de naam Zoon des menschen is ontleend aan Daniël 7 : 13. Daar komt een prachtige tegenstelling aan het ücht. Er rezen voor Daniels benauwden geest de beelden op van geweldige wereldmachten, sterk, en tot de tanden gewapend, als heeste n-van-geweld • geteekend: rijphanden, klauwen, tanden, en wat meer op macht en geweld wijzen kan.

Tegenover die wereldmachten lijkt nu het kerkje Israels een welhaast verdwijnend ding. kleine

Maar — geen nood. Op een lichten wolkenwagen, d.w.z. langs een vooi menschen nimmer aan te leggen noch te betreden weg, wordt daar iemand voor den Heere geleid. Gode gepraesenteerd. Het is „maar" een gewoon mensch, geen kind van Adam (anthropologisch) maar van „Enos", d.w.z. een doodgewoon menschenkind, zonder gedaante of heerhjkheid, zoo iemand als „een man-uit-het-volk", om niet te zeggen: uit de massa, van de straat.

Onze kinderen moeten dus niet maar één keer, doch minstens drie maal zingen van den , , lichten wolkenwagen".

Een mensch van gehjke beweging als wij. Onge wapend, temidden van al die sterke „beesten"

Maar, hij wordt voor den Heere God geleid. En dan wordt Hem het oordeel gegeven. Hij wordt met wetgevende en uitvoerende macht bekleed, zij het, onder verantwoordehjkheid van den „Oude van Dagen", den God der eeuwen.

Zoo is dus de naam Zoon des Menschen de naam voor 'n candidaat voor den Kuriostitel. Hij wordt voor den Heere geleid; en daarna zal hij factisch de macht hebben. De Kurios-macht. Die b e s t e m m i n g t o t de Kurios-macht ligt dus in den aan Daniël ontleenden titel: Menschenzoon. De f e i t e 1 ij k e Kuriosmacht ligt in het verschiet.

Is het dan wonder, dat Christus zelf dien naam Zoon des menschen gebruikt, bij voorkeur, in de dagen Zijner vernedering ?

Hij weet het immers, en wil 't ook zeggen: dat Hij van bovenkwam. En ook, dat Hij weer naar boven gaat.

Straks. Na volbrachten arbeid. Daarom zegt Hij in Joh. 6, in allerlei toonaard: Ik ben het brood des levens, dat gebroken worden moet. I k moet vernietigd worden, anders lééft g ij niet. Ik ben „maar" „een" menschenzoon, en terwijl ik hier sta, herkent gij mij niet; gij meesmuilt: wij kennen toch zijn vader en moeder, uit die timmermanszaak ?

Maar al ben ik dan „niet meer" dan (slechts) „een" (gewone) menschenzoon, Ik ben toch „niet minde r". Ik ben „niemand minder" dan „DE" (boven allen staande) Menschenzoon, Die van Daniel's visioen. Want ik KWAM van boven (Joh. 3 : 13). Ik kwam langs den wonderweg.

En ik ga er ook weer heen (Joh. 3 : 13; 6 : 62) langs dienzelfden wonderweg (met de wolken).

En dat is nu wel „ergerUjk" voor uw joodsche vleesch. Maar het is toch zoo .En als straks de priester Kajafas mij laat „breken", dan word ik precies wat ik wezen moet: het voor u gebroken brood. En dan zult gij meteen („van nu aan") den Zoon des menschen zien heengaan als Machthebber, - Kurios, op de hemelwolken (Matth. 26).

Eerst: op een lichten wolkenwagen werd de Heer NAAR d'aard gedragen (kerstfeest).

Dan: op een lichten wolkenwagen wordt de Heer VAN d'aard gedragen (hemelvaart).

Eindelijk: op een lichten wolkenwagen wordt de Heer naar de aard' HERdragen (wederkomst ten oordeel).

Hij is van boven.

Hij komt ook altijd van boven. Altijd transcendeert Hij ons menschehjk vermogen. Als God. En als Goden-mensch-in-èèn-persoon.

Maar Hij blijft de „bar-enoosj", de man van geUjke beweging als wij. Onzer een. Maar dan gequalificeerd t o t de Kuriotes: het Kurios, het Heer-in-glorie-wezen.

En juist daarom wórdt Hij de Kurios, want Hij heeft zich laten breken in den dood. Wij eten het brood. Wij eten zijn lichaam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juni 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Zoon des menschen — candidaat voor den Kurios-titel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juni 1950

De Reformatie | 8 Pagina's