GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eogeland. Resultaten van den arbeid van het Heilsleger op sociaal gebied.

Onze lezers zullen zich herinneren, dat meer dan een jaar geleden het hoofd van het Heilsleger de heer Booth in zijn boek: »/« darkest England", waarin hij den socialen nood van Engeland met levendige kleuren schilderde, aan het Engelsche volk deed weten, dat hij middelen wist om de sociale quaestie op te lossen, indien men hem ƒ 1, 200, 000 in eens en ƒ 360, 000 jaarlijks wilde geven.

In zijn boek had hij de grondlijnen van zijn plan geteekend; op zijn aanvraag werden hem düizende ponden sterling toegezegd.

Nu doet zich de vraag voor, wat is in het afgeloopen jaar door den heer Booth van zijn plannen kunnen verwezenlijkt worden?

Het spreekt wel vanzelf dat een groot deel van den tijd is gebruikt om het uitwendige geraamte van het plan van generaal Booth te bouwen. Toch is ook in het verloopen.jaar veel aan philanthropischen arbeid verncht. De heer Booth wilde drie koloniën voor werkeloozen en verwaarloosden stichten; één in de stad Londen, (City-Colony), één op het platteland (Farm-Colony) en één in eene overzeesche bezitting (Over-sea Colony). Voor de kolonie in de stad Londen werd ƒ 48, 000 uitgegeven, voor de kolonie buiten iets meer, terwijl voor de overzeesche kolonie dertigduizend gulden afgezonderd is. ƒ 1, 320, 000 werd den heer Booth voor"de verwezenlijking zijnerplannen toegezegd, maar ƒ 48, 000 ontving hij tot dusverre met-Aan jaarhjksche contributie kreeg hij/204, 000 dus heel wat minder dan hij gevraagd had.

Desniettegenstaande heeft hij schuilplaatsen, toevluchtsoorden voor ontslagen gevangenen, slaapplaatsen voor de kolonie op het platteland en reddingshuizen gesticht, met ruimte voor 4500 personen. Het feit dat al deze inrichtmgen steeds vol zijn, toont duidelijk aan dat zij zeer noodig zijn en ook op prijs gesteld worden. In één jaar werd 208, 019 '"^^.l vrij logies bezorgd; aio mannen zijn reeds aan den arbeid in de kolonie op het platteland en even zoo veel mannen kunnen op de boerderijen geplaatst worden, wanneer al de gebouwen van Farm-Colony gereed zijn. Ook zijn rust plaatsen voor werklieden (anti sweatingshops) geopend. In het geheel komt de generaal Booth voor zijn arbeid op sociaal gebied ongeveer ƒ 13, 000 te kort; eene gennge som, wanneer men in aanmerking neemt, dat men in het eerste jaar nog gecne ervaring heeft opgedaan en dus vele kostbare proefnemingen moeten worden ondernomen. Maar wel getuigt het van de practische geschiktheid der leiders voor het ondernomen werk, dat de lucifersfabriek, de breiïnrichting en de boekbinderij reeds voordeel opleverden. Meer dan 2, 000, 000 porties eten werden tegen geringe vergoeding verschaft.

In geval de menschen geen geld hadden om iets te betalen, kregen zij eten onder voorwaarde, dat zij eenigen arbeid ter vergoeding zouden verrichten. Het bureau voor werkver schaffing was ook zeer actief. Niet minder dan 15697 aanvragen om werk werden behandeld.

Aan 4863 kon werk worden gegeven; in sommige gevallen vermocht het bureau aan werkeloozen vast werk verschaften. In het verslag van zijn arbeid op sociaal gebied over het jaar 1890 toont de heer Booth duorvoorbeel den aan, hoe noodig de arbeid is dien hij ondernam. Hij verhaalt o. a. van een jong meisje, dat hare plaats als kleedermaakster in een m^agazijn verloor, omdat zij door rhumatische koortsen werd aangetast. Na uit het hospitaal, zonder «ene penning in hare beurs, ontslagen te zijn, verpande zij eerst al hare kleederen en haar horloge, tot dat zij genood zaakt was des nachts in de open lucht op de ijzeren leuning van een brug over de Theems door te brengen; daar werd zij door een van de officieren van het »Darkest England", Army, gevonden. Zij is thans onder de hoede van mevrouw Bromwell Booth geplaatst.

Hij weinig wij met de leer en de organisatie van het zoogenaamde Heilsleger ingenomen zijn, toch is niet te ontkennen, dat de heer Booth een nuttig werk verricht, tot beschaving der kerken, die voor een groot deel tegenover de maatschappelgke ellende werkeloos bleven; schoon niet te ontkennen is, dat er ontwaking op dit gebied is te bespeuren, zoodat sommigen reeds aan den arbeid togen, om wat olie en wijn voor de wonden van zoovele ellendigen te bereiden.

Noord-imeiika. Actie tegen Prof. Briggs en tegen Prof. Smyth.

De kerkeraad van de Presbyteriaansche kerk van New-York heeft zich uitgesproken over eene redevoering van den hoogleeraar Briggs tot opening van zijne lessen. De volgende resolutie werd door dat lichaam met eene meerderheid van 94 tegen 39 aangenomen.

Gehoord hebbende de voorlezing van professor Briggs, ernstig begecrende, zonder echter de uitspraken in zijne openingsrede goed te keuren, d«B vrtde en rust der kerk te bewaren, en in aanmerking nemende de verklaringen van Dr.

Briggs ten opzichte van zijn vasthouden aan de heilige schriften en aan de confessie van West-Minster en in aanmerking nemende dat hij protesteert tegen de uitleggingen die men aan sommige van zijne woorden gegeven heeft, is van meening dat het het beste is deze zaak te laten rusten, gelijk hij hierbij doet" Een deel van deze resolutie moesten wij onvertaald laten van wege hare duisterheid.

De minderheid is er echter niet mede tevreden en heeft zich daarom beroepen op de algemeene vergadering.

Het hooggerechtshof van Massachussetts eene staat van Noord-Amerika heeft uitspraak gedaan in de zaak van professor Smyth hoogleeraar aan het Andower Collage die door de visitors van die instelling voor Hooger onderwijs was aangeklaagd wegens afwijking van de grondbeginselen waarop het Collegie is gebaseerd. De rechtbank sprak uit dat de visitors, de curatoren van het Collegie in het geding hadden moeten trekken. De deur is nu wel open gelaten om een nieuw geding te beginnen, maar men vermoedt dat de visitors (wij meenen een soort van commissie van controle) weinig lust zullen hebben om een nieuw geding te beginnen hetwelk weder veel geld zal kosten zonder de hoop te kunnen koesteren dat de zaak tot een goed einde zal worden gebracht. Men denkt daarom dat men verder geene pogingen in het werk zal stellen om professor Smyth te verwgderen. Smyth kan nu vrijuit leercn wat hem goed dunkt, omtrent mede bekeering als ook hier namaals nog mogelijk zijnde, welke leer hij reeds dreef.

Eenigen tijd geleden werd den Paus een smeekschrift overhandigd waarbij Amerikaansche Roomschen uit Noord Amerika het hoofd hunner kerk verzochten, dat voortaan Duitschers en Franschen en Italianen die naar Amerika komen verhuizen bisschoppen mogen hebben welke van hunne eigene nationaliteit zijn. Het verzoek hield tevens een protest in tegen de overheersching van het lersche element in de Roomsche kerk van Noord-Amerika. De Paus heeft het verzoek niet willen inwilligen, schoon het werd aangedrongen door de beteekenisvolle opmerking dat bij de tegenwoordige regeling, de Roomsche kerk in de nieuwe wereld noodeloos moest verliezen.

Zoo is het inderdaad. Wanneer allen Roomsch gebleven waren, die als Roomschen in Noord-Amerika kwamen dan zou de Roomsche bevolking aldaar 26 millioen zielen tellen, doch nu zijn slechts een 10 miUioen menschen in de Vereenigde Staten Roomsch. -

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1892

De Heraut | 4 Pagina's