GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1892-01-10
„De vleeschpotten van Egypte."

„De vleeschpotten van Egypte."

En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven wa'-en door de hand des Heeren, toen wij bij de vleeschpotten zaten, toen wij tot verzadigiug brood aten! want gijlieden hebt on» uitgeleid in deze woestijn, om deze gansche gemeente door den honger te dooden. ...

De Heraut
KUYPER.
1808 woorden
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ÏO-VDAGSAFUEEMiSG XXXIÏI. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef. doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij liefgehad heeft, en zichzelven voor mij overgegeven heeft. ...

De Heraut
KUYPER
3198 woorden
Ook de Tijd heeft thans, en nog wel in

Ook de Tijd heeft thans, en nog wel in

Amsterdam, 8 Jan. 1892twee hoofdartikelen, den percentsgewijzen relatieven achteruitgang van de Roomsche bevolking ten onzent besproken.Zij erkent de beteekenis der bij de vol.ksftelling verkregen èijfers, en geeft toe, dat het Roomsche percent van 39 allengs op even 35 gedaald is. ...

De Heraut
937 woorden
Van den heer J. J. Schokking ontvinger

Van den heer J. J. Schokking ontvinger

ve het begrijpelijk verzoek om onderstaand schrijven te willen opnemen.Hij was door ons, gelijk men zich herinneren zal, ia éénen adem genoemd met den heer Ds. Vethake, bij de vermelding dat de Haagsche Synodale Commissie geen gelegenheid om te rehabiliteeren vond, eenvoudig wijl geen verd ...

De Heraut
Eer niet.
596 woorden
Toen we onlangs van het bestuur der

Toen we onlangs van het bestuur der

Vereeniging Kerhhulp het verzoek ontvingen, om, zoo mogelijk, het voortsluipen van de tering, waaraan ze leed, te stuiten, is hieraan met weiwiiiendheid onzerzijds voldaan.Sinds echter kwam óns van meer dan ééne zijde allerlei klacht ter oore, dat er zeker misnoegen bestond over de min oor ...

De Heraut
467 woorden
Het Handboekje ten dienste der Neder-

Het Handboekje ten dienste der Neder-

duitsche Gereformeerde kerken voor het jaar iSp2, bij Le Cointre te Middelburg uitgegeven, en, zoo we wei zijn ingelicht, door de goede zorgen van den heer Van Oversteeg bewerkt, komt steeds meer op den goeden weg.Het wordt rijker aan inhoud; er komt meer orde in; het wordt nauwkeuriger. ...

De Heraut
1484 woorden
Zending.

Zending.

DE TOEKOMST. I. De heer A. T. Pierson, uit een van wiens leerredenen pas-in dit blad onder het Persoverzicht een deel werd gegeven, heeft een hoogst belangrijk opïtel gewijd aan de toekomst der zending, of liever het zendingstijdperk ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1098 woorden
Officieele berichten uit ve Ued.

Officieele berichten uit ve Ued.

^txtt KfrKm. Ondergeteekende verzoekt den Ned. Geref kerken van Noord-Brabant en Limburg eventueele punten voor het agendum der a. s. classis hem toe te zenden vóór 15 Januari e. k. J. H. FERINGA, Dep. Class. Opzieners en armve ...

De Heraut
Scriba
te Ridderkerk.
229 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eogeland. Resultaten van den arbeid van het Heilsleger op sociaal gebied.Onze lezers zullen zich herinneren, dat meer dan een jaar geleden het hoofd van het Heilsleger de heer Booth in zijn boek: »/« darkest England", waarin hij den socialen nood van Engeland met levendige kleuren schilder ...

De Heraut
WiNCKEL.
1119 woorden
Een onzer lezers nam aanstoot aan een

Een onzer lezers nam aanstoot aan een

boekverkoopersadvertentie in ons blad, omdat hieibij eene uitgave wierd aangeboden, die z. i. geen goede uitgave was.Aan zijn verzoek echter, om dergelijke advertentiën te weren, kan met den besten wU niet worden voldaan.In den regel toch kondigen zulke advertentiën de uitgave aan v ...

De Heraut
KUYPER.
282 woorden
van 4