GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

ACTA SYNODE KAMPEN.

Later dan gewoonlijk geschiedt zijn de Acta van de laatst gehouden synode verschenen; wil men de overschrijding van de normale tijdgrens als een minus aanmerken, dan wordt naar onze mening dit deficit overtroffen door een plus aan accuratesse: deze Acta zijn een model van nauwkeurigheid.

We zeggen niet 't minste kwaad van hen, die in copie of druk de uitgave van de allereerste synoden na de Vrijmaking verzorgden: ieder, die weet wat er vastzit aan het scribaat van een synode en in rekening brengt de moeite die de drukkers hadden na de bevrijding aan materiaal en geschoold personeel te komen, en bovendien overweegt, dat na de beëindiging van de synodezittingen de scribae vaak boven hun gewone taak als dienaren des Woords in snel tempo de omvangrijke Acta voor de druk gereed moeten maken, zal er zich wel voor wachten, gul of haastig te zijn met zijn critiek. We hebben respect voor wat onder moeilijke omstandigheden ook toen is bereikt.

Dit neemt niet weg, dat juist in officiële geschriften, die gedurig moeten geraadpleegd worden, meermalen voorkomende drukfouten zeer hinderlijk zijn — aan dit euvel zijn latere, met name de Acta 1951, ontkomen: de Kamper „Handelingen" beantwoorden aan hoge eisen van acribie. Als bizonderheden zijn o.a. te vermelden, ten eerste: dat ingevoegd is een kaartje van de uitgestrekte Noord-Oost-polder, waarvan aanstonds zijn af te lezen de plaatsen van samenkomst en het aantal kerkleden daaronder ressorterende. En ten tweede, dat wat iemand op 't eerste gezicht misschien zou houden voor een geheime code, niet anders is dan een vernuftig uitgedacht afkortings-systeem, dat in enkele pagina's een overzicht geeft van presentie of absentie (met opgegeven reden) van alle synodeleden en hoogleraren op elke synodezitting. Vanzelf was ook hier de volmaaktheid niet te bereiken: zo werd al of niet presentie, gelijk terecht te doen gebruikelijk is, geconstateerd bij de aanvang der zittingen, terwijl b.v. ondergetekende meermalen wel dit begin kon meemaken, maar dan moest heengaan om de kerken in belangrijke procedures van dienst te zijn. Met dit voorbehoud is op deze Acta van toepassing het spreekwoord, dat de kerken opwekt tot nauwgezetheid, niet als idool, maar als acte van trouw: 1' ordre est parfait, on reconnait 1' église.

Over het ontbreken van verschillende rapporten willen we niet uitweiden: ter synode is over de al of niet wenselijkheid van 't opnemen van rapporten genoeg gesproken. Onze mening is, dat enige vermeerdering van drukkosten niet opweegt tegen het ongerief dat men heeft, indien later raadpleging noodzakelijk blijkt, en allerminst tegen het bezwaar, dat door de ontstentenis van een rapport ook ontbreekt de motivering van het daarop rustende besluit.

Van de Kamper synode is terecht gezegd dat ze, minutiteus in het stuk der zelfbeproeving, gezocht heeft naar de ware zakelijkheid. Sommigen meenden: begin van een nieuwe koers. We kunnen ons voorstellen, dat velen er prijs op zullen stellen, mede tot nader toetsing van deze opiniën, de Kamper Acta in persoonlijk bezit te hebben. Ons dunkt: ze zullen zich achteraf niet beklagen, zich de daaraan verbonden uitgave getroost te hebben. De uitgever .Zalsman zorg­

de voor een degelijk, keurig uiterlijk.

- P. D.

, , 0m wèl te doen". Gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste Centrale Diaconale Conferentie van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden 18 Juni 1952 te Kampen.

Ter gelegenheid van de zestigste Diaconale Conferentie heeft het Centrale Comité van deze Conferentie een gedenkboekje doen uitgeven, dat we hier even aankondigen. De bedoeling van het Comité met dat boekje was het geven van enige actuele voorlichting omtrent de diaconale arbeid. Deze wordt van buiten af al meer bedreigd door het opdringende „koude" socialisme van na de oorlog, ten gevolge waarvan de Staat zich al meer „taken" toeeigent, ook en vooral in het verzorgen van de armen — al worden deze zó niet meer genoemd! En van binnenuit dreigt steeds de tendenz dit werk te ont-Geestelijken. Diaconale zorg wordt dan verzakelijkt, veradministreerd en gereglementeerd en de kern, het hart ervan, de Geestehjke en dus persoonlijke verzorging van broeders en zusters, gaat daardoor te loor. Speciaal aan deze twee gevaren dacht het Centrale Comité toen het de opdracht tot het schrijven van dit boekje gaf.

„Om wèl te doen" (deze titel werd ontleend aan 1 Tim. 6 : 17—19, nieuwe vertaling) bevat drie stukken. Vooreerst een (om des tijds wil niet uitgesproken) toespraak van de Voorzitter der conferentie, br J. H. Veenkamp, waarin hij onder de titel: „In vogelvlucht" een en ander memoreert omtrent de arbeid der diakenen gedurende de laatste zestig jaar (p. 7 —16). Daarna volgt een opstel van ondergetekende over: „Geestelijke armenzor g", waarin resp. geschreven wordt over: Het dreigende gevaar; Geestelijk; Geestelijk leven en stoffelijk goed; Gees-

telijk leven en armoede; Geestelijk leven en armenzorg (p. 17—104) en ten slotte weer een stuk van de Voorzitter der conferentie, , waarin hij onder de titel: „Diaconale Kaleidoscoop" schrijft over: Een pad der schande? De les van Egypte en van de woestijn; De volvaardigheid des gemoeds; Alsdan zal Hij tot hen zeggen; Schoorsteen of fundament? ; Met liefde en wijsheid gewapend; De wijze waarop wij geven; Eerst de natuurlijke bronnen; Opgroeiende kinderen; Vaderloze gezinnen; Latente krachten; Teleurstelling; Op elkander toezien; Luxe; Vasthouden, die wankelen; De helpende hand; Troostelijke redenen; Wij kunnen onze armen niet missen (p. 105 —154). Op een boeiende, warme wijze worden in dat opstel allerlei aspecten van de „diakonie der barmhartigheid" besproken.

Dit boekje werd keurig uitgegeven, papier en letter zijn magnifiek. Het is niet in de handel. Maar als men f 1.75 stort op de postgiro No. 359828 ten name van A. Schilstra, Van Ostadestraat 26, Huizum (Fr.)

nntvangt men het franco thuis.

C. V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's