GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-07-12
AAN ONZE LEZERS.

AAN ONZE LEZERS.

Tot hiertoe werd, gelijk bekend, in overeenstemming met de wens, vóór zijn heengaan door Prof. Schilder geuit, de redactie van ons blad waargenomen door de hoogleraren van de Theologische Hogeschool. Zij vormden een voorlopige redactie-commissie. Hierin is in ...

De Reformatie
REDACTIE EN UITGEEFSTER.
268 woorden
PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

PROF. HOLWERDA EN ZIJN „EER” (II)

HOOFD ARTÏKELMaar is er nu geen mogelijkheid om te bewijzen, dat ik de feiten niet anders heb gesteld dan ze ziin, zó, da.t ook de Heer Stap overtuigd wordt? Als ik zou komen met de notulen, welke reeds 11 Aug. 1945 in de kerkbode werden gepubliceerd over het onderhavige geval, wie nu eige ...

De Reformatie
v. d. B.
2361 woorden
„In dagen van ellende op God vertrouwen”

„In dagen van ellende op God vertrouwen”

UIT DE SCHRIFTDeze woorden zijn door Jesaja gericht tot een volk, dat in grote nood was. Ze zijn namelijk bestemd voor een volk in ballingschap. Maar ze hebben betekenis voor alle tijden en voor allen, die in duisternis wandelen. En daarom willen we de bijzondere omstandigheden, waaronder ...

De Reformatie
H. J. J.
1597 woorden
De kerkorde van de Ned. Herv. Kerk

De kerkorde van de Ned. Herv. Kerk

KERKLIJK LEVENBij de „nieuwe koers" in de Ned. Herv. Kerk paste een „nieuwe Kerkorde", die 7 Dec. 1950 met grote meerderheid van stemmen (76 tegen 14) werd aangenomen. Nieuw is deze K.O. veel mir: der tegenover de pas vaarwel gezegde regeling dan tegenover de Dordtse K.O. Opgeheven werd ei ...

De Reformatie
P. D.
961 woorden
Wat zullen we sturen: Dameshoeden of gouden ijzers?

Wat zullen we sturen: Dameshoeden of gouden ijzers?

OP EN OM ’T KERKPLEINOnder het kerknieuws van „Kerknieuws" trof ons dezer dagen een rij van problemen, waarmee de meerdere vergaderingen van de Gereformeerde Gemeenten te worstelen hebben. De classis Kampen heeft lang gedelibereerd over de vraag of een rustend spoorwegarbeider, bezwaard me ...

De Reformatie
D. E. C.
679 woorden
Kerk-rechten of Leden-rechten ?

Kerk-rechten of Leden-rechten ?

In de revolutionnaire Franse tijd is de vraag of de kerkelijke goederen toebehoren aan de kerken als corporaties dan wel aan haar leden, welke vraag ook in onze dagen van groot belang is, aan de orde geweest. Hoe dachten de Fransgezinden toen over de goederen van de aloude Gereformeerde Kerk? In ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1398 woorden
Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Wij ontvingen het eerste nummer van „Canadian Reformed Magazine, Periodiek tot ontwlkkeluxg van het leven in gebondenheid aan Gods Woord, zoals dat beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid".Dit is, schrijft Ds W. Loopstra, een pover begin, en hij vraagt: waar zijn de krachten, die ...

De Reformatie
P. D.
544 woorden
Is er van de komende synode der gebonden kerken gegronde verwachting?

Is er van de komende synode der gebonden kerken gegronde verwachting?

Sommigen zijn van mening, dat de in Augustus samen te komen Rotterdamse synode, zich genoopt ziende toe te geven aan de thans vrijwel publieke opinie en aan de steeds sterker wordende tegenstand In eigen kring, wel eens bakzeil zou kimnen halen en van de tot hiertoe gevolgde weg radicaal zou kunn ...

De Reformatie
P. D.
338 woorden
Gemeenschap in de arbeid ¹)

Gemeenschap in de arbeid ¹)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN I 1. De hedendaagse gemeenschapsgedachte en haar wijsgerige voedingsbodem.Het onderwerp, waarover wij in enige artikelen willen gaan handelen, is bij uitstek actueel te noemen. De sociale beweging onzer dagen staat geheel in h ...

De Reformatie
P. GROEN.
1352 woorden
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

Onder dank ontvangen van R. H. te D. fl.— „voor het door de geliefde professor Schilder zo begeerdeorgel". ...

De Reformatie
P. D.
18 woorden
van 2