GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Martelaren.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Martelaren.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

CCXXXIV.

BARTLET GREEN.

Thomas Witlé is te Londen niet alléén verbrand, gelijk wij een vorig maal zagen. Met hem stierven nog 6 anderen. Onder dezen waren ook twee vrouwen, een reeds wel bedaagd, van Soutliwark afkomstig, en de ander, een jong, schoon meisje. Hoewel laatstgenoemde door de vijanden der waarheid hevig werd aangevallen, bleef zij staande. Zij werd verbrand in dezelfde kleeding, waarmee zij ter brui-.loft had moeten gaan.

Een der andere martelaren was Bartlet Green, een man van edelen huize. Zija eerste studiën, vooral in de Grieksche en Latijnsche talen, heeft hij te Oxford voltooid. Daarop wijdde hij zich aan de wetenschap der rechten, waarin hij binnen korten tijd zoo groote vorderingen maakte, dat hij boven anderen van zijn leeftijd uitmuntte en den studenten ten voorbeeld strekte. Bovendien was er niemand, die zijn vriendschap niet verlangde. Green was dus een bevoorrecht man, maar wat was dit, vergeleken bij de groote weldaad, welke hem ten deel viel, toen hij kennis kreeg ac^n het V^öord des Hebren. Dit geschiedde in den tijd, tOOT Petrus Martyr, do'ör Cr^nmfeïnaarËtfgeland^Voéperi, te Oxford professor in de godgeleerdheid en de Hebreeuwsche taal was.

Een heerlijke tijd was het toen voor hem en alle belijders van den Christus, Maar droever dagen kwamen. De bloedige Maria, dochter van Katharina van Arragon en Hendrik VIII, was op den troon haars broeders gekomen en het eene bevel na het andere verscheen, met haren naam geteekend, tegen de zoogenaamde ketters. Onder andere verbood zij de geloovigen, die Engeland wilden verlaten, te helpen in hun vlucht of den voortvluchtigen een brief te schrijven. Kort daarop nu werd een bode, die verscheidene brieven voor de vluchtelingen bij zich had, gevangen genomen. Bij onderzoek bleek hij ook eenen brief bij zich te hebben van Bartlet Green. Deze brief was gericht aan Christoffel Goodman, een der uitnemendsten onder de Engelsche vluchtelingen, en die met John Knox predikant bij de Engelsche kerk van Geneve was. Den len Juni 1558 werd hem het burgerrecht door den raad van Geneve aangeboden. Hij wijdde zijne krachten aan de uitgave van de Engelsche vertaling des Bijbels, Volgens den geschiedschrijver Foxe was de brief, die in de handen van Green's vijanden viel, een antwoord op eenen brief van Goodman, die zijnen vriend gevraagd had, of het gerucht, dat op het vasteland van Europa geloopen had, aangaande den dood der koningin, grond had. Green had geantwoord: sDe koningin is niet dood". Toen de raad der koningin, wien dit schrijven overgegeven werd, deze zinsnede las, riep hij den schrijver voor zich en vroeg hem, of hij hem geschreven had. Green bevestigde dir, waarna hij gevangen genomen werd en beschuldigd, dat Jiij behoor4e .tpt .een complot van samenzw'ee'r'dérs tégen het léven der koningin. Een tweede beschuldiging tegen hem was, dat hij aan een ketter geschreven had en daardoor zich een ketter had getoond. Het vonnis des doods werd hij dus waardig gekeurd. Toen dit aan Green bekend gemaakt werd, riep hij uit: sOch, dat het zoo ware". Daarop verzocht hij den raad dadelijk hun woord gestand te doen, daar hij verlangde te sterven om den naam des Heeren.

Toen zijne vijanden zijne standvastigheid zagen, waren zij zeer verwonderd en wisten niets anders te antwoorden, dan dat hij naar de gevangenis zou worden geleid.

Daar bezochten hem zijne ouders en vrienden, zelfs priesters, die hem met tranen in de oogen smeekten (want hij was zeer bemind) zijn leven te redden en te herroepen.

Eerst hoorde de martelaar hen kalm en geduldig aan, zonder door hen bewogen te worden. Eindelijk vermochten zijne bezoekers, zooveel op hem, dat hij eenige artikelen teekende, geschreven op een papier, dat zijn vrienden hem voorhielden. Doch dadelijk bedacht hij zich, greep het papier uit hunne handen en scheurde het aan stukken. Daarom werd hij den volgenden dag veroordeeld, om op Smithfield verbrand te worden. Hiertoe werd hij verplaatst uit den Tower (van Londen) naar Newgate, een gevangenis voor roovers. Den nacht voor zijn sterven schreef hij aan een. zijner vrienden een brief vol bijbelteksten en troostrijke spreuken:

„Beter is de nacht des doods (zegt de wijze) dan de dag dat iemand geboren wordt. De mensch uit eene vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. De mensch uit de vrouw in smarte geboren leeft in ellende en voleindigt zijn? dagen in droefheid. De mensch die in Christus is, sterft met vréugde, omdat hij in de zaligheid ingaat. Hij is dus geboren om te sterven en sterft om te leven. Zoodra hij geboren is, toont hij zijn ellendigen toestand door geween, maar gaat hij sterven, dan verheerlijkt hij den Heere. Van zijne wieg af komen hem drie vijanden bespringen; maar na zijnen dood heeft hij geenen vijand meer. Zijn ondermaansch leven is vaak tot oneere des Heeren, maar na zijnen dood heeft hij geen zonde meer. Hier op aarde is hij door de zonde in den dood, maario het toekomende leven leeft hij in gerechtigheid en heer» lijkheid. Hier sterft hij alle uur, maar daar leeft hij eeuwiglijk; hier is zonde, daar rechtvaardigheid. Hier op aarde wisselt alles, maar in den hemel blijft alles hetzelfde. Hier is de ellende, daar de zaligheid; hier verderfelijkheid, daar de onsterfelijkheid; hier ijdelheid, daar tevredenheid en standvastigheid, O vriend, als wij bij de majesteit Gods zullen zijn, zullen wij_ in blijdschap en heerlijkheid leven. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, wien zij eere en heerlijkheid] van eeuwigheid tot eeuwigheid, " Uit den kerker van Newgate, den zsen Januari 1556.

Des anderen daags, den zoen Januari, werd hij naar heï marktplein gebracht, het dichtst aan zijn kerker gelegen, om er ter dood te worden gebracht. Bewonderenswaardig waren de moed en de standvastigheid, die deze jonge man. toonde, teen de vlammen hem omringden. Hij prees en loofde den Heere.

DE GAAY FORTMAN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

De Martelaren.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's