GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een broeder ouderling klaagt er over, dat het onder de Predikanten in de streek' waarin hij woont, hoe langer hoe meer gewoonte w.o.r, dt, .; ter V|ervulling van vacaturediensten op den dag des Heeren van openbare vervoermiddelen gebruik te maken, ook als ter plaatse van hun dienst logies te hunner beschikking is, en geen huiselijke omstaUdiglieden hen beletten des Zaterdagsavonds te komen en deS • Maandagsmorgens weer te vertrekken. Hij gevoelt zich daarover bezwaard, is van oordeel, dat deze gewoonte het zonder-noo'dzaak-reizen op Zon-!idag bij de leden der gemeente in de ha.nd werkt, n vra.agt, wat daartegen te do'en zij.

'. Reeds meermalen heb ik gezegd, dat ik altoos 4uiverig ben te antwoorden op vragen over jiet .§eoorloof'de van dit of dat op den dag des Heeren.

'] Er is bjj het 4de gebod, méér dan bij' eenig ander, een breede zone, waarop het Woord 'Grods geen voor allen duidelijke beslissing geeft, d'.w.z. waarop we elkanders christelijke vrijheid 'hebb'en te eerbiedigen.-

Door vragen, of d^t of dat in anderer doen al of niet geoorl'OOifd is, loopen we daarom liéht gevaar, .eens anders christelijke vrijheid aan te tasten, en ons op te werpen tot eens anders wetgever en rechter.

En dit is geen minder-groote zonde, dan over-, treding van het 4de gebod'.

, ' Daarbij komt, dat de tallooze vragen, die ik over 'de toepassing van gebod 4 ontvang, en die ik om haar onbeduidendheid dikwijls maar per particuliere correspondentie beantwoord, me hoe langer hoe meer daen. vreezen, dat gebod' 4 door zeer velen nog weinig wordt verstaan in zijn diep, - geestelijke beteekenis, gelijk wij, gereformeerden, die toch samen in Zondag 38 van den Heidelberger belijden; dat het Joodsch-wettisch standpunt no'g bij lange na niet onder ons overwomaen is; en 'dat niet weinigen gevaar loopen, in een wettisch dit-niet-doen en dit-laten, zelfs in een zielloos nietsdoen op Zondag, zich een goedkoop brevet van christelijk nauwgezetheid uite te reiken.

Deze dingen bedroeven 'én verontruste'n.

Ze wijzen op gebrek , aan-diepgang en ernst in het christelijk leven.: -.., ..,

Daarom zo-q, ik wel wenscben, dat men mij met al zulke vrageh van mag 'dit en mag dat wel, minder lastig viel. '-''

Maar van de vraag van br. K. zeg ik dat niet.

Als ik, gelijk ik, doe, mag aannemen, dat hij het-verschijnsel, waarover hij-schrijft, juist beschreef, 'dan betreur ik dat mét hem en keur ik liet'-e-ven-ernstig af-als.-411*-»-••••: '• , !., +••.., ....*-, , .: •

En om dezelfde-, tëjdëHeit.i3 '„.'.'

• WsCnt uit zijn schrijven versta ik, dat hij, allen arbeid op Zondag, dien .de openbare dienst des Heeren eischt, 'geooTlOO'M' - é'h; • niëér dan dat, g e-boden acht; dat hij het ook geoorloofd en geboden acht voor-een Dienaar 'des W^oords, ter vervulling van een vacature^dienst, zoo hem geen andere weg. openstaat, van een publiek vervoermiddel gebruik te maken; en dat zijn be-zwaar alléén geldt het doen van dit laatste, zonöer gebiedende. noodzakelijkheid.-' ' - •-'''^fts\; ÏSIlPS

En daarin sta ik ge-heel aan zijn zijldei.-• , . -

Als de Heere onder de-; , oude - Be-deeling door: 't voorschrift van een dubbel morgein-en avondoffer 'de Sabhathstaak voor Priesters en .Levieten! t-weemaal zoO' - zwaar maa-kte als op' de overige.' dagen der week, kan onder •de Nieuwe geen arbeid, i zeKs niet het opzettelijk inleggen van een-autobus-rit ten dienste van •kerkgang-of pBodiking, .zonde; in Zijn oogen zijn: -' - •'•"V; : ^'!; ; ii.; -? , ^y; : S? ; a? 'U? K'^¥K"0'' I

Maar - — dan moét dié n'é^'-''di-2^; te"alrjfkh'ë.ldïtv"an derge-lijken arbeid, of van-het gebmik maken ervan; ook vaststaan. •-.: ••• - •-!-•• - - ', , ., ., : • j

"W^aar die noodzaak ontbreekt, wordt: -de arbeid of het gebruiken ervan niet door den dienst des' •Heeren geëischt, - maar, ten behoeve vanionzieö lust of: -ons gemak, wdO'Oi. onZiöif edf^f: willeke'urr; geschapeen. - : i • ••: ; •'••: \^ '•£'•' •^•k'{i% - •-' : ; • ': ,

En daarmee zouden we voor onszelven de; hand leggen .op den - dag, die, niet "wan. 'óns, .-maar dié de; Si Heeren, , is, , - .en , 2i0Uiden we., todérer. arbeid niet in den dienst van 'God, - , inaar in, - .o< nizen eigenen •dienst-., trekken, : , .' •, - [•^iy: i'''J'i%: • : , .'•

• , Op zichzelf-reeds een zonde tegen'het 4d, e: geh'Od; : maar bovendien^; zooveel dit publiekelijk ge-schiedt, ; , iOok een • .zonde, . .tegen o-nze naasten, , die.-we-, dooii „onsf voorbeeld ten k'wade verlokken ot in hun kwaad stijven. ; -, ; •-• j , - •!; .•.; ., ; .

En in een .Dienaar ; dgSi-#^qiaïds, : ., di'e': , nïéép: !d.an|' leniand, een. vo0irbe'eld, .v; ooini5kji'der.en. h©9fis, - tMzii.ii, j' dubbel bestraffelijk. •-(, •: .> -, : '•', .

Intusschen kan er nu^iweer jwe-rschil rij.zen over de vraag, of het .verrichten van ee-n of anderep arbeid of het gebruik-maken van. anderer arbeid, ^1-of niet n-oo'dza-kelij k is.-.: : : • .••, : ., ..

Zóó. stond bet, naar ik tusschen-, ée' regels van zijn-.schrijven las, tusschen vrager en 'dé Predikanten tegen wier doen hij bezwaar heeft., • /, > ; : • .

En natuurlijk moeten we, in zulke gevallen-de uiterste voorzichtigheid hetirachten. , ,

Ook in dit opzicht mogen we o-ns eigen ..oordeel iiiet stellen tot wet voor een ander.

'k Zou daarom in gevallen als-waairover vrager schrijft aanibevelen: in de eerste plaats persoonlijke broederlijke saamspreking met den betro-kken Dienaar/ en zoo-die geen bevredigende uitkomst geeft, een O'nderho'ud tusschen den kerkëraad , .en den Predikant.. ...

Ik twijfel er niet aan, of langs, dezen, weg zal er een oplossing worden gevonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1927

De Reformatie | 8 Pagina's