GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De taak der Zending la Engelsch-Indië.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De taak der Zending la Engelsch-Indië.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

II.

Zal de vraag kunnen beantwoord, welke taak de Zending nu in Indië heeft, dan letten wij in de tweede plaats op hetgeen Prof. Ihmels noemt „eine ausgesprochene Renaissance des Hinduismus".

Elke nationale beweging toch sluit zich aan de geestelijke erfenis van het eigen volk aan, en streeft dan ook het allermeest naar een herleving, naar een opleving der vaderlijke religie. Dit wordt ook heden in Indië gezien.

En hier dreigt het gevaar van vermenging van Christendom en heidendom. Vooral in Engelsch-Indié is dit gevaar niet denkbeeldig. Verschillende hervormers zoeken hel geloof der vaderen zelf te beleven en bij het volk te verlevendigen door het overnemen van Christelijke gedachten en gewoonten. Gelijk het Hindoeïsme de oorspronkelijke Indische volksreligie in zich opnam, zonder ze te overwinnen en weg te bannen, zoo is het ook in staat vele Christelijke elementen te aanvaarden en met zich te verbinden, zonder daarom waarlijk Christelijk te worden.

Hier moet de Zending op haar hoede zijn! Want zoowel de geaardheid van den Indiër als de nood waarin het Hindoeïsme komt te verkeeren, drijft naar den kant van de vermenging; en zou het daartoe komen, dan is het Christendom in Indië een verloren zaak.

In deze beweging is uu in de laatste jaren een nieuw element gekomen, dat zich niet zoozeer richt tegen het Christendom als wel tegen het Mohammedanisme. Wij bedoelen het streven naar het verkrijgen van de macht in het openbare leven. De Hindoe leert weer trotsch te zijn op de erfenis der vaderen. Dit streven vindt dan col groote weerklank onder het volk; men wil weer Hindoe zijn; en het Hindoeïsme moet overal den boventoon voeren.

Neen, het is er verre vandaan, dat het Hindoeisme op sterven ligt, en de Zending alleen maar den oogst behoeft binnen te halen! In de groote dorpen en de steden op het land beheerschen de Indische zeden en de Hihdoesche vroomheid nog geheel de bevolking. Deze vroomheid is wel vormendienst, maar de hervormers verstaan de kunst hen door den oproep tot vernieuwing van het Hindoeïsme tot verinniging van den godsdienst op te wekken; in elk geval ondervinden zij van alle zijden steun, vooral van de Brahmanen. Zelfs _ wordt menigmaal een toon gehoord, welke de vrees kan doen ontstaan, dat de Zending ernstige hinderpalen zal ontmoeten, als Indië inderdaad eens geheel vrij mocht worden. Sprak Gandhi, de schijnbaar verdraagzame Gandhi, een paar jaar geleden niet woorden, die in dit opzicht reden tot ongerustheid gaven?

Er is nog een derde zaak, die de aandacht verdient, voordat wij tot ons eigenlijk onderwerp komen: Prof. Ihmels wijst namelijk op den groei van het dusgenaamde saecularisme. Indië is alleszins godsdienstig, maar hoe langer hoe meer breidt zich de god-loosheid uit onder alle lagen en standen van het volk. Er worden vereenigingen opgericht met het uitgesproken doel den tempeldienst belachelijk te maken en de gebreken der priesters aan den kaak te stellen. Zoo tracht men den godsdienstigen zin van het volk te ondermijnen.

Moskou biedt daarbij zijn duivelsche hulp. Vooraanstaande Indiërs zijn een tijdlang „ter training" in Rusland geweest, en zijn er nu op uit de leer van het Bolsjewisme in hun vaderland te ver breiden. Dat deze mannen zooveel ingang vinden schrijft Prof. Ihmels toe o.a. aan het Anglo-Indische schoolsysteem, dat een zeer groot acade misch proletariaat heeft gekweekt. Zelfs is het zoover gekomen, dat door dit streven een plat materialisme een wezenlijke trek in het beeld va» het tegenwoordige Indië is geworden. „Terwijl de Zending in Indië arbeidt, en het Hindoeïsme wor stelt om zijn vernieuwing, schijnen deze kringen r een in den grond a-religieuze houding te hebben ­ aangenomen."

e Nog een vierde punt ware hierbij te voegen; Prof. Ihmels noemt het niet, maar het artikel van Rev. Edwards, in het begin genoemd, geeft ons aanleiding het te memoreeren, om den tegenwoordigen toestand der Zending in Indië te beter te doen uitkomen. Wij bedoelen den strijd ten behoeve van de kasleuloozen, van de meer dan 8 millioen uitgestootenen, van de paria's der Indische maatschappij. Gelijk men weet, lieeR Gandhi een hongerstaking gehad, om voor deze ongelukkigen het recht te verkrijgen van het betreden der Hindoesctie tempels.

Deze beweging heeft reeds groote resultaten ge­ et had. Het is waar, dat zij meer bedoelt het Hin­ ns doeïsme te versterken, maar tevens geeft zij todi een knak aan het kastenstelsel zelf. Daarom wordl het streven tot verheffing dezer millioenen ellendigen ook door de Zending begunstigd, en in elk geval met bijzondere belangstelling gadegeslagen.

En nu is de vraag: wat is de taak der Zending in deze zoo geheel gewijzigde omstandigheden'i Moet zij haar koers veranderen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

De taak der Zending la Engelsch-Indië.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 1934

De Reformatie | 8 Pagina's