GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

trof. Greijdanus is van ons heengegaan, en niemand is in staat zich te realiseeren op dit oogenblik, hoe zwaar het verlies is dat in dit sterven ons treft.Gisteren heb ik vele uren nog aan zijn bed gezeten. En toen de nadering gezien van „den laatsten vijand, die te niet gedaan wordt", doc ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
5266 woorden
DUS TOCH TWEEËRLEI EVANGELIE ?

DUS TOCH TWEEËRLEI EVANGELIE ?

In de „Gereformeerde Kerkbode" voor de classes Barendrecht en Dordrecht van 23 Aug. '47 schrijft ds B. Wentsel te Ridderkerk over : Eén Evangelie of t w e e ? Hij bestrijdt daarin ds J. C. Woelderink, die van dr E. Smilde's boek geschreven had, dat daarin door den schrijver als vanzelfsprekend en ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
B. H.
3833 woorden
VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

In verband met enkele bij mij binnengekomen brieven deel ik mee, dat onlangs in dit blad is afgedrukt het referaat, dat ik op de huishoudelijke vergadering hield. Ter voorkoming (of wegneming) van misverstand moge reeds nu hieraan toegevoegd worden, dat^| de door mij verdedigde opvattin g| van ar ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
113 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
Fata Academica 1949

Fata Academica 1949

En juist nu het ons mogelijk bleek tegenover de critiek het zelfgetuigenis der Heilige Schrift te handhaven, en de openbaringslijn van het O.T. zich bewees te loopen van Mozes tot Christus, juist daarom zal in de thans volgende vermelding der fata academica de nadruk uitteraard vallen op het gebe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1219 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

(Verbetering: In het artikel „Waar blijven de gebeden? " van verleden week stond enkele malen 2 Cor. 5, waar bedoeld was 1 Cor. 5). KUYPER EN SCHILDER. Onder den titel: „Tweeërlei Maat" schrijft de Kb. van de werkelijk Gereform. Kerk van Goes: 't Was i ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6637 woorden
Oproep voor den curSus Hebrajcus

Oproep voor den curSus Hebrajcus

De laatste jaren bleek aan onze Hoogeschool (evenals trouwens aan andere verwante instellingen) de elementaire kennis van het Hebreeuwscii, die noodig is voor het volgen van de colleges in die taal, vrijwel algemeen nihil te zijn. Op Gymnasia e.d. was het vak reeds lang facultatief, en waarschijn ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
T. DELHAAS.
394 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire kennis van het Hebreeuwsch, die noodig is v ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
314 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

WAAR BLIJVEN DE GEBEDEN? Wij willen niet hatehjk zijn, daar is de zaak veel te ernstig voor. Maar wij willen wel haten. Haat is de keerzij van de liefde. Wij willen liefhebben de kerk, en daarom haten alle kerkgeknoei.Daarom volgende opmerking.Destijds is vanwege de schorsend ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6756 woorden
van 5