GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

[Opmerking vooraf: „a; i.e.k." wil zeggen: souvereiniteit in eigen kring. Redactie.]In „Nederl. Gedachten" van 22 Maart j.I. wijdt mi' Groen een vrij lang artikel aan mijn bespreking van het Rapport Bedrijfsorganisatie, opgenomen in „De Reformatie" van 14 Febr. Hij put daarbij grootendeels ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1546 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

9. Nog iets dieper moet ik ingaan op de bewering van mr G., dat we in de s.i.e.k. te m.aken hebben met een seheppingswet, een religieus apriori, een geloofsvooronderstelling, „de" greep naar „het" grondmotief der schepping, een geloofsstuk. Mr G. zegt, dat Kuyper de s.i.e.k. niet heeft uitgevonde ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1889 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

12. Natuurlijk is het mogelijk, dat men met scheppingswet iets anders bedoelt, 'k Zou me kimnen voorïitellen, dat men bedoelt: God heeft in de schepping de verscheiden levenskringen „in kiem" gelegd, en het was zijn wil, dat in historische ontwikkeling het aanvankelijk ongedifferentieerde leven z ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1997 woorden
Een gesprek?

Een gesprek?

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
364 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te' Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten •behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire Icennis van het Hebreeuwsch, die noodig i ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
310 woorden
Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Kortgeleden verscheen het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat door de Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden werd uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. Dit rapport is onderteekend door de heeren: J. Schouten, mr H. Bos, K ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
6197 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

4. Bij de beantwoording der vraag of s.i.e.k. ^) een Schriftuurlijk beginsel is, begint mr G. met de historische ontwikkeling dezer gedachte. Volgens hem kwam men in de 16e eeuw in de klem. Eenerzijds was er het gebod van Christus om zich bij de ware kerk te voegen, anderzijds was er het verbod v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2203 woorden
van 5