GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
VAN „OORZAKEN EN REDENEN', III.

VAN „OORZAKEN EN REDENEN', III.

Ten einde raad achtte Prof. Schilder nu het oogenblik gekomen zich officieel tot den voorzitter der commissie te wenden. Hij deed dit bij volgend schrijven: Kampen, 4 Nov. 1938.Hooggeachte Heer Voorzitter, Onder verwijzing naar mijn brief d.d. 31 Oct. 1938 aan den secretaris ...

25 januari 1947
De Reformatie
w. g. K. SCHILDER
g. J. L. SCHOUTEN
w. g. K. SCHILDER!
w. g. J. L. SCHOUTEN.
w. g. K. SCHILDER.
w. g. J. THIJS.
K. S.
H
J. SCHILDER.
5502 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons; Da antwoorden op de circulaire vaa Directeuren inzake de verhooging van 25 % zouden stof leveren voor kolommen druks.Verrassend is het te zien, dat een groot aantal contribuanten het vanzelf sprekend achten. Zij b ...

17 augustus 1919
De Heraut
H
A. MUNNIK
J. de Vries
B. A. KNOPPERS.
3398 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort Verslag van de Vergadering der classis Brielle, gehouden op \Z November 1918 teMiddelharnis.Artikel 1. De vergadering wordt geopend op gebruikelijke wijze.Art. 2, De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. Alleen N. Heivoet zond één afgevaardigde, Eén kerk heeft i ...

5 januari 1919
De Heraut
H
Z
DE MILDT
R. E
VAN ARKEL
711 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland. De Sjmode van de G^eformeerde kerken, onlangs te Rotterdam gehouden, droeg aan Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid op; om met afgevaardigden van de Protestantsche_ Christehjke kerken in ons vaderland in ...

30 september 1917
De Heraut
H
PAVINCK
Voorzifiter. H. COLTN. H. BOUWMAN
Scriba.
327 woorden
Staatscommissie.

Staatscommissie.

I. Met ingenomenheiid is ook onzerzijds de instelling der Staatscommissie begroet, die pogen zal de onderwijs-quaestie, welke nu reeds zoovele jaren ons volk verdeeld heeft gehouden, tot een bevredigende oplossing te brengen. Niet alsof we, gelijk dezer dager het H ...

18 januari 1914
De Heraut
DR. H
H
K
2207 woorden
JAARVERGADERING VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag,

JAARVERGADERING VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag,

gehouden te Dordrecht op 2 en 3 Juli.Na de ure des gebeds vereenigden zich tal van leden en begunstigers der Vereeniging in de groote zaal van Hotel Ponsen, waar zij door de goede zorgen der regelingscommissie gastvrij werden ontvangen, Dese receptie was niet zoo deuk bezocht als andere jx ...

13 juli 1913
De Heraut
Aan H. M. de Koningin.
R
H
WOLTJER
Aan Dr. A. Kuyper.
H. WOLTJER
R. H
3820 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen van Ds, Hoekstra te Arnhem namens mej, £, F. te Utrecht ƒ 2.50.W, É.0ETERT STEBNBRUGGE, Stcrttaris, Keeiwijk. ...

9 februari 1913
De Heraut
Ds. J
H
HOUTZAGERS
Voonitter.
19 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De Weleerw. Zeergel. heer Dr. T. Hoekstra, van 's-Hertogenbosch, heeft de benoeming als hoogleeraar aan de "Tbeologische School aangenomen, A. DE GEUS, Syn. Seer.De Lemmer, 29 Oct. 1913.Kort versbig van de Vergadering der Classis 's-Hertogenbosch, gehouden 16 Oct. 191a. ...

3 november 1912
De Heraut
A. DE GEUS
Syn.
H
DEKKER
733 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen: van Ds. Berends te Maasland gevonden in de collecte 18 Aug. 1.1. s.Vriendelijk verzoeken wij den vrienden, onzen scholen, die groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk, Veorzitttr. ...

25 augustus 1912
De Heraut
Ds
J
H
HOUTZAGERS.
33 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordeltjkheid van de Redactie)In Amsterdam is opgericht een comité totstichting en instandhouding van boeken voor blinden. Na onderzoek is aan het comité de wenschelijkheid gebleken om een bibliotheek op te richten, die kan voordien in de behoefte der blinden van Gereforiaee ...

12 mei 1912
De Heraut
TIJO H. VAN EEGHEN.
DR. H. H. KUYPER
H
W. VAN MABLE
DR. B. WIELENGA
228 woorden
van 3