GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De Vooiloopiffe Synode van NfderdHitsclie Gereformeerde Kerk*n, brengt ter km nisse van de Kerken dat de voorslag, door Deputatfn van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, onlangs te Leeuwarden g^ehouden, op 9 September bij haar ingediend en verder toegelicht, in hare zitting van 15 Sept ...

De Heraut
Uwe Dw. BB.
(w.g.) J. VAN ANDEL
Voorzitter.
(w.g.) H.BAVINCK
Scriba.
(w. g.) KUYPER.
H. BAVINCK
Scriba.
(w. g.) J. VAN ANDEL
Praeses.
A. VAN DER SLUIJS
Scriba.
8926 woorden
Generale Synode  der Gereformeerde Kerken.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Namiddagzitting, 30 Augustus 1917. De vergadering gaat in comité.Na heropening der openbare zitting wordt medegedeeld, dat tot Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen is benoemd Dr. S.Greydan us, 'predikant te Paesens.Ds. Breukelaar ra ...

De Heraut
. . Aan H. M. de Koningin.
J.
H. LANDVVEHR
J. H. LANDWEHR
Praeses.
H. BROUWER H.MZ.
Praeses.
A. QuAAK
Scriba.
D. VERVEEN
Scriba.
G. VERRIJ
h.t. assessor.
2692 woorden
Vooral de afzetting van Ds

Vooral de afzetting van Ds

Amsterdam, J Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengcian, en den kerkeraad onder de leiding van haar pred ...

De Heraut
R. VISSCHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriba
(was get.) L. DrrOEDrES DZN
President.
E. CÉSAR SEGErrRrS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.rr
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.H ZN.
A. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.r
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF.
2440 woorden
In de kerk van Zwijndrecht

In de kerk van Zwijndrecht

Amsterdam, 7 Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengaan, en den kerkeraad onder de leiding van haar predi ...

De Heraut
R. VisscHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriha.
{was get.) L. DOEDES DZN
President.
E. CÉSAR SEGERS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.HZN.
.k. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF
adv. lid
Secretaris.
A. LOEFF.
2435 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hei Kerkblad van 17 Sept.Classicale Vergadering, gehouden te Winschoten op Donderdag ia Aug. 1897.Instructie Westerlee: De kerkeraad verzoekt, dat de Classis zich uitspreke in zake leden, die tot Westerlee behooren en door Meeden worden vastgehouden.De verg ...

De Heraut
T. Bos
Praeses.
L. NEIJENS
Scriba.
1179 woorden
Dfficieele Bericlijten.

Dfficieele Bericlijten.

(Met verkortingtiit Jut Kerkblad van 3 Maart'^g.)Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Zwolle, gehouden 2 en 16 Febr. '99.Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Praeses Ds. G. Elzinga, scriba Ds. W. Wolsink. Na mededeeling der afgevaardigden uit Kampen, dat F ...

De Heraut
Ds. E. DouMA.
Ds. H. H. VEDER.
F. TROMP.
C. L. F. SCHELVEN V. D. M.
Praeses.
H. F\ VAN DE PEPPEL
Scriba.
1086 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zuid-Holland, Z, G. AaaVfagen naar Art. 11 en 13 om steun door de Partic. Synode in te zenden vóór 15 Maart e.k. bijDs. M. H. K. MOT, Zwartewaal, 11 Febr. 1915.Classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland.Weleerwaarde en Eerwaard ...

De Heraut
Ds. E. EISMA
Assessor.
Ds. M. H. K. Mot.
Ds. J. W. ESSELINK
Praeses.
DR. K. DIJK
Scriba.
E. ZWIERS.
1045 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Klundert: dThans is onze actie voor de Vrije Universiteit zoo Ver gevorderd, dat wij eenige resultaten kunnen bekend maken. In Klundert werd de Noordschans en de kom der gemeente door jonge dames bewerkt. Deze hebben ...

De Heraut
Ds. Rr. J. AALEERTS
Praeses.
H. TOBER
scriba.
W. F. A. WiNCKEL
praeses.
J. A. DE VRIES
scriba.
De Actuarius
J. G. KUNST.
1017 woorden
van 3