GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De Vooiloopiffe Synode van NfderdHitsclie Gereformeerde Kerk*n, brengt ter km nisse van de Kerken dat de voorslag, door Deputatfn van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, onlangs te Leeuwarden g^ehouden, op 9 September bij haar ingediend en verder toegelicht, in hare zitting van 15 Sept ...

De Heraut
Uwe Dw. BB.
(w.g.) J. VAN ANDEL
Voorzitter.
(w.g.) H.BAVINCK
Scriba.
(w. g.) KUYPER.
H. BAVINCK
Scriba.
(w. g.) J. VAN ANDEL
Praeses.
A. VAN DER SLUIJS
Scriba.
8926 woorden
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
Vooral de afzetting van Ds

Vooral de afzetting van Ds

Amsterdam, J Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengcian, en den kerkeraad onder de leiding van haar pred ...

De Heraut
R. VISSCHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriba
(was get.) L. DrrOEDrES DZN
President.
E. CÉSAR SEGErrRrS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.rr
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.H ZN.
A. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.r
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF.
2440 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. Vergadering van de Classe Gouda D.V. op Dinsdag 1 Augustus a. s. 's morgens 9 iiür in de Noorderkerk te Gouda.Punten voor het agendum in te zenden vóór 24 Juli aan het adres van dai eerst ondergeteekende.Namens den raad der roepende Kerk ...

De Heraut
Ds. J. A. VERHOOG
Praeses.
J. V. D. HEVDEN
Scriba.
61 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Dfficieele Bericlijten.

Dfficieele Bericlijten.

(Met verkortingtiit Jut Kerkblad van 3 Maart'^g.)Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Zwolle, gehouden 2 en 16 Febr. '99.Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Praeses Ds. G. Elzinga, scriba Ds. W. Wolsink. Na mededeeling der afgevaardigden uit Kampen, dat F ...

De Heraut
Ds. E. DouMA.
Ds. H. H. VEDER.
F. TROMP.
C. L. F. SCHELVEN V. D. M.
Praeses.
H. F\ VAN DE PEPPEL
Scriba.
1086 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Garnizoen Amersfoort. De Kerkeraad der Geref. kerk te Amersfoort verzoekt dringend, aan kerkeraden en ouders, zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen der namen en adressen hunner jongelingen, die in het begin van Maart of later alhier in garnizoen komen. ...

De Heraut
H. TEKRINK
Praeses.
G. SCHIMMEL
A. DELFOS
198 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Ke kbladvan 19 Mei'< )().)Op het Agendum voor de Provinciale Synode van Noord-Holland, te houden te Alkmaar, in het kerkgebouw aan de Oudegracht, op Donderdag den len Juni 1899, komt o. a. voor: A. Inzake Art. XIII D. K.1. De Classis Enkhuizen stelt ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL
Praeses.
S. O. Los
Assessor.
Js. VAN DER LIK DEN
Scriba.
771 woorden
Officieele berichten

Officieele berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 11 Juni, gendum de Provinciale Synode van Ovepijsel, te houden D. V, Donderdag 17 Ju7ii !? !< )•] iti de Plantage-kerk te Zwolle^ aanvang 10 uur vm, Deputaten.Uit de Classis Zwolle: Primi. Secundi. Ds. J. Hessels. Ds, J, J. Westerbeek va ...

De Heraut
J. C. BALHUIZKN
Scriba.
DR
H. H. KUYPER
Praeses.
920 woorden
van 3