GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Vooral de afzetting van Ds

Vooral de afzetting van Ds

Amsterdam, J Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengcian, en den kerkeraad onder de leiding van haar pred ...

De Heraut
R. VISSCHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriba
(was get.) L. DrrOEDrES DZN
President.
E. CÉSAR SEGErrRrS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.rr
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.H ZN.
A. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.r
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF.
2440 woorden
In de kerk van Zwijndrecht

In de kerk van Zwijndrecht

Amsterdam, 7 Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengaan, en den kerkeraad onder de leiding van haar predi ...

De Heraut
R. VisscHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
qq.
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
A. W. L. TALMA
Scriha.
{was get.) L. DOEDES DZN
President.
E. CÉSAR SEGERS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.HZN.
.k. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF
adv. lid
Secretaris.
A. LOEFF.
2435 woorden
Officieele berichten uit de ued. Beref. herken.

Officieele berichten uit de ued. Beref. herken.

Friesche Provinciale Synode.Het Moderamen der l'rpv. Syn. van Leeuwarden maakt bekend, dat opgericht is een informatie-bureait, waarbij collectanten, die de Ned. Geref. kerken in deze provincie wenschen te bezoeken, zich zullen hebben aan te melden. Het informatie-bureau houdt zitting in d ...

De Heraut
Dr. L. WAGENAAR
Praeses.
T. J. A
PLOOS V. AMSTEL
ASS.
D. J. B. WIJERS
Scriba.
N. V. D. BLOM
Voorzitter.
J. A. VlERBERGEN
Scriba.
578 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De Vooiloopiffe Synode van NfderdHitsclie Gereformeerde Kerk*n, brengt ter km nisse van de Kerken dat de voorslag, door Deputatfn van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, onlangs te Leeuwarden g^ehouden, op 9 September bij haar ingediend en verder toegelicht, in hare zitting van 15 Sept ...

De Heraut
Uwe Dw. BB.
(w.g.) J. VAN ANDEL
Voorzitter.
(w.g.) H.BAVINCK
Scriba.
(w. g.) KUYPER.
H. BAVINCK
Scriba.
(w. g.) J. VAN ANDEL
Praeses.
A. VAN DER SLUIJS
Scriba.
8926 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met varlcorting uit het Kerkblad van 4 Oef. 1895, Eene dringende bede aan de Geref. kerken in Nederland.De Oud-Geref. kerk in Bentheim en Oost-Friesland, in.Classis vergaderd op 4 en 5 Sept. dezes jaars, komt tot u met het volgende verzoek: Zij begeert van u fmancieele onders ...

De Heraut
B. VAN ScHELVENT
Praeses.
Js. VAN DER LINDEN
Scriba.
731 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vei'korting uit het Kerkblad van 29 JVav. 1895.Generale S: ^node dep Geref. Kerken te MJiddeiburg in 8896.• Met het oog op in te zenden Rapporten aan de Geref. kerken en naar aanleiding van een ingekomen verzoek om opgave van den tijd der te houden Synode, maken de Kerkeraden de ...

De Heraut
J. D. V. D. VELDEN
V. D. M.
A
V. D. SLUVS
Praeses.
H. BRINK
Scriba.
Nov. 95 G. BRUGfMA
i'inn.
L. NsijKNS
Scriba.
466 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het Kerkblad van 31 Jan. 1896. Garnizoen te Naarden. Ouders, voogden, kerkeraden, jongelingsvereenigingen en particulieren worden dringend uitgenoodigd, voor het geval hunne zonen, pupillen of vrienden te Naarden in garnizoen komen, daarvan ...

De Heraut
Ds. W. A. DEKKER
Praeses.
257 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 14 Mei. Synode van de Kepkess van Noord«Holland. Deze Synode zal worden gehouden op Woensdag 30 Juni en aanvangen des morgens te 10 ure. Opgave van de namen der Afgevaardigden uit de verschillende Classen en van de op het A ...

De Heraut
Ds. L. NEIJENS
Ds. J. BAKKER
DR. G. VAN GOOR.
W. J. DE HAAS
Praeses.
JOH. V. D. BERG
Scriba.
H. SCHOLTEN
232 woorden
van 3