GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Oudemirdum: Cand. C. Lugtigheid te Den Haag.Aangenomen naar: Neede: Cand. K. Meima te Groningen.Oudehorne: Cand. J. L. Bakker te Santpoort. Bedankt voor: Aalsmeer: A. v. d. Weg te Ottoland. Dedemsvaart: A. J. Boss te Mariënberg. Schoonoord: Cand. K. Meima te Groningen. ...

De Reformatie
J. H. KOERS
Praeses.
H. J. KOUWENHOVEN
Ass.
J. DOUMA
Scriba.
849 woorden
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vei'korting uit het Kerkblad van 29 JVav. 1895.Generale S: ^node dep Geref. Kerken te MJiddeiburg in 8896.• Met het oog op in te zenden Rapporten aan de Geref. kerken en naar aanleiding van een ingekomen verzoek om opgave van den tijd der te houden Synode, maken de Kerkeraden de ...

De Heraut
J. D. V. D. VELDEN
V. D. M.
A
V. D. SLUVS
Praeses.
H. BRINK
Scriba.
Nov. 95 G. BRUGfMA
i'inn.
L. NsijKNS
Scriba.
466 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het Kerkblad van 31 Jan. 1896. Garnizoen te Naarden. Ouders, voogden, kerkeraden, jongelingsvereenigingen en particulieren worden dringend uitgenoodigd, voor het geval hunne zonen, pupillen of vrienden te Naarden in garnizoen komen, daarvan ...

De Heraut
Ds. W. A. DEKKER
Praeses.
257 woorden
Dfficieele Bericlijten.

Dfficieele Bericlijten.

(Met verkortingtiit Jut Kerkblad van 3 Maart'^g.)Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Zwolle, gehouden 2 en 16 Febr. '99.Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Praeses Ds. G. Elzinga, scriba Ds. W. Wolsink. Na mededeeling der afgevaardigden uit Kampen, dat F ...

De Heraut
Ds. E. DouMA.
Ds. H. H. VEDER.
F. TROMP.
C. L. F. SCHELVEN V. D. M.
Praeses.
H. F\ VAN DE PEPPEL
Scriba.
1086 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Garnizoen Amersfoort. De Kerkeraad der Geref. kerk te Amersfoort verzoekt dringend, aan kerkeraden en ouders, zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen der namen en adressen hunner jongelingen, die in het begin van Maart of later alhier in garnizoen komen. ...

De Heraut
H. TEKRINK
Praeses.
G. SCHIMMEL
A. DELFOS
198 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met varlcorting uit het Kerkblad van 4 Oef. 1895, Eene dringende bede aan de Geref. kerken in Nederland.De Oud-Geref. kerk in Bentheim en Oost-Friesland, in.Classis vergaderd op 4 en 5 Sept. dezes jaars, komt tot u met het volgende verzoek: Zij begeert van u fmancieele onders ...

De Heraut
B. VAN ScHELVENT
Praeses.
Js. VAN DER LINDEN
Scriba.
731 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Ke kbladvan 19 Mei'< )().)Op het Agendum voor de Provinciale Synode van Noord-Holland, te houden te Alkmaar, in het kerkgebouw aan de Oudegracht, op Donderdag den len Juni 1899, komt o. a. voor: A. Inzake Art. XIII D. K.1. De Classis Enkhuizen stelt ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL
Praeses.
S. O. Los
Assessor.
Js. VAN DER LIK DEN
Scriba.
771 woorden
van 3