GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Hertogenbosch. De classis 's-Hertogenbosch vergadert ditmaal Woensdag 19 April a.s. Stukken voor het agendum worden spoedig ingewacht bij ondergeteekende.J. M. MULDER.'s Hertogenbosch, 4 April I905. Classis Dordrec ...

De Heraut
J. M. MULDER.
V. HEPP
Praeses.
W. ROOZE
Scriba.
Ds. A. SCHWEITZER.
329 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Garnizoen Amersfoort. De Kerkeraad der Geref. kerk te Amersfoort verzoekt dringend, aan kerkeraden en ouders, zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen der namen en adressen hunner jongelingen, die in het begin van Maart of later alhier in garnizoen komen. ...

De Heraut
H. TEKRINK
Praeses.
G. SCHIMMEL
A. DELFOS
198 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Ke kbladvan 19 Mei'< )().)Op het Agendum voor de Provinciale Synode van Noord-Holland, te houden te Alkmaar, in het kerkgebouw aan de Oudegracht, op Donderdag den len Juni 1899, komt o. a. voor: A. Inzake Art. XIII D. K.1. De Classis Enkhuizen stelt ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL
Praeses.
S. O. Los
Assessor.
Js. VAN DER LIK DEN
Scriba.
771 woorden
Dfficieele Bericlijten.

Dfficieele Bericlijten.

(Met verkortingtiit Jut Kerkblad van 3 Maart'^g.)Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Zwolle, gehouden 2 en 16 Febr. '99.Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Praeses Ds. G. Elzinga, scriba Ds. W. Wolsink. Na mededeeling der afgevaardigden uit Kampen, dat F ...

De Heraut
Ds. E. DouMA.
Ds. H. H. VEDER.
F. TROMP.
C. L. F. SCHELVEN V. D. M.
Praeses.
H. F\ VAN DE PEPPEL
Scriba.
1086 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hei Kerkblad van 17 Sept.Classicale Vergadering, gehouden te Winschoten op Donderdag ia Aug. 1897.Instructie Westerlee: De kerkeraad verzoekt, dat de Classis zich uitspreke in zake leden, die tot Westerlee behooren en door Meeden worden vastgehouden.De verg ...

De Heraut
T. Bos
Praeses.
L. NEIJENS
Scriba.
1179 woorden
Misverstand.

Misverstand.

Van den heer Van Alphen uit Ampenaa ontvingen we onderstaand schrijven, dat we gaarne met ons antwoord hier inlasschen.Bitter teleurgesteld, na ruim 3 jaren lijdens en wachtens, acht de ondergeteekende, J.J. van Alphen, zich verplicht, nogmaals getuigenis af te leggen, doch titans niet mee ...

De Heraut
(w.g.) B. VAN SCHELVEN
Praeses.
W. J. DE . HAAS
2de Scriba.
J. J. VAN ALPHEN.
732 woorden
Officieele berichten

Officieele berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 11 Juni, gendum de Provinciale Synode van Ovepijsel, te houden D. V, Donderdag 17 Ju7ii !? !< )•] iti de Plantage-kerk te Zwolle^ aanvang 10 uur vm, Deputaten.Uit de Classis Zwolle: Primi. Secundi. Ds. J. Hessels. Ds, J, J. Westerbeek va ...

De Heraut
J. C. BALHUIZKN
Scriba.
DR
H. H. KUYPER
Praeses.
920 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 14 Mei. Synode van de Kepkess van Noord«Holland. Deze Synode zal worden gehouden op Woensdag 30 Juni en aanvangen des morgens te 10 ure. Opgave van de namen der Afgevaardigden uit de verschillende Classen en van de op het A ...

De Heraut
Ds. L. NEIJENS
Ds. J. BAKKER
DR. G. VAN GOOR.
W. J. DE HAAS
Praeses.
JOH. V. D. BERG
Scriba.
H. SCHOLTEN
232 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het Kerkblad van 31 Jan. 1896. Garnizoen te Naarden. Ouders, voogden, kerkeraden, jongelingsvereenigingen en particulieren worden dringend uitgenoodigd, voor het geval hunne zonen, pupillen of vrienden te Naarden in garnizoen komen, daarvan ...

De Heraut
Ds. W. A. DEKKER
Praeses.
257 woorden
van 3