GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Generale Synode.

Generale Synode.

De Raad der Geref. Kerk van Leeuwarden, door de Generale Synode van Rotterdam 1917 aangewezen tot het bijeenroepen der Generale Synode van 1920, brengt bij dezen aan de Kerken ter kennis, dat de Synode D. V. zal gehouden worden te Leeuwarden op 24 Augustus a. s. en volgende dagen.1) De ant ...

20 juni 1920
De Heraut
J. D. v. D. MuNNiK
Voorz.
H. S. BouMA
Secr.
H. VAN DER WAL.
483 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De K'erkériad der Geref. \Kerfe' te Krommenie besloot in zijn laatstgehouden vergadering 'in djf gemeente bekend te maken: het verzoek, geen giften, te geven aan rondreizende collectanten, tenzij die voorzien zijn van een namens den kerkeraad geteekénde aanbeveling.•Deze aanbevelingen kunn ...

13 februari 1916
De Heraut
L. LINDEBOOM
Voorz.
J. P. TAZELAAR
ie Secret.
G. W. H. ESSELINK
scriba.
764 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eer ...

25 juli 1915
De Heraut
L. G. GORIS
Scriba.
A. KoLLAARD
Voorz.
P. PRINS
Secr.
Ds. J. VISSER
prases.
T. GERBER.
IJsel.
P. JUKKENEKKE J.PZN.
H. DE BRUIJN
scriba II
2076 woorden
„Effatba" en de blinde Kinderen.

„Effatba" en de blinde Kinderen.

Straks zal het 25-jzrig bestaan worden gevierd van bovecgenoemde vereeniging, die, zooals we mogen veronderstellen dat ons meelevend Christelijk publiek weet, ten doel heeft: „de bevordering van Christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme es blinde kinderen en j')ngelieden".„Effitha ...

31 augustus 1913
De Heraut
Ds. VONK
te Maassluis
Voorz.
Ds. J. D. WiELENGA
te Middelburg. 2
J. DiENSKE
Maassluis.
DR. J. G. VAN ES
te Leiden
Secr.Penn. 1 3
696 woorden
Is dat juist?

Is dat juist?

Naar aanleiding van hetgeen we over de verhooging der predikantstractementen in verband met de subsidieering van het Christelijk onderwijs schreven, zond het bestuur van de Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland, ons het volgende protest: M. d. R.Het zij ...

9 april 1905
De Heraut
M. d. R.
G. JPEMA
Voorz.
A. VOORRIPS JZN.
Secr.
601 woorden
Officieele Berichlen.

Officieele Berichlen.

(Met verkorting uit hei Kerkblad van 4 Dec)Classis Beilen, gehouden te Dwingelo 17 November 1896.In het moderaraen nemen zitting: Ds. Mooihuizen als praeses, en Ds. Dijkstra als scriba. Naar aanleiding van een speciaal geval wordt de opmerking gemaakt, dat sommige vertrekkende leden ...

6 december 1896
De Heraut
A. VAN DER SLUYS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
P. BIESTERVELD
Ab-actis.
H. W. VAN LOON.
818 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

8 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 9 October).Classis Zutphen, gehouden te Winterswijk, 18 September 1896.Ds. Tenkink is praeses.De kerk van Doesburg, wederom vertegenwoordigd, wordt door den praeses welkom geheeten, hetwelk door een der afgevaardigden wordt beantwoord. Naa ...

11 oktober 1896
De Heraut
PROF. M. NOORDTZIJ
Hector
C. MULDER.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H
BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
741 woorden
Dfficieele  berichten uit de ned. Berf. herken.

Dfficieele berichten uit de ned. Berf. herken.

HELMOND c, A. De Raad der Ned. Geref. kerk alhier bericht aan alle belangstellenden, dat het adres dezer kerk thans is: Johs. Esmeijer, aan 't Kanaal.Namens den Raad der kerk voornoemd, G. VISSER.BARENDRECHT. Zondag 26 April 11. hield de WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. F. Fortuin, ...

3 mei 1891
De Heraut
G. VISSER.
A. VAN MALDEGEM
Voorz.
L. CICNOPIUS
J^es.
H. TULP
Scriba.
245 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Mijnheer de Redacteur lGelezen hebbende het ingezonden stukje uit Huizen, voorkomende in de Heraut van den 6 dezer, zien Kerkvoogden der Herv. gemeente alhier zich gedrongen het volgende in de Heraut te plaatsen.Kerkvoogden hebben z ...

20 maart 1887
De Heraut
D. Kos Lz.
Voorz.
P. S. VERWELIUS
212 woorden