GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Nederwaarts wortelen”.

„Nederwaarts wortelen”.

Want het ontkomene, dat overgebleven is van den huize Juda, zal wederom nederwaarts wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen. 2 Kon. 19 : 30. De diepgaande gedachte, dat we, om voor den hemel vrucht te dragen, juist nederwaarts ons te buigen hebben en in te wortelen ...

De Heraut
A. K.
1165 woorden
„Een geest des diepen slaaps”.

„Een geest des diepen slaaps”.

Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten eenen geest des diepen slaaps, en Hij heeft uwe oogen toegesloten; de profeten, en uwe hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. Jesaia 29 : 10. Van tweeërlei slaap spreekt de Schrift. Van den gewonen slaap, gelijk ieder ...

De Heraut
A. K.
1180 woorden
„Uw dagen zijn genaderd om te sterben.”

„Uw dagen zijn genaderd om te sterben.”

En de Heere zeide tot Mozes : Zie, uwe dagen aijn genaderd, om te sterven; roep Jozua, en stelt ulieden in de tent der samenkomst, dat Ik hem bevel geve. Zoo ging Mozes, en Jozua, en zij stelden zich in de tent der samenkomst. Deut. 31 : 14. Men kan plotseling, zon ...

De Heraut
A. K.
1202 woorden
"De liefde dekt alle obetredingen toe".

"De liefde dekt alle obetredingen toe".

Haat verwekt krakeelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Spreuken 10 : 12. De grondregel voor alle bejegening van hen met wie het leven ons in aanraking brengt, is, liaar luid van Gods.-Woord, dat we onzen naaste htf zuUen hebben, zooals we ons zelf lief ...

De Heraut
A. K.
1216 woorden
„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

[JAARWISSELING 1919/'20.] Voorts, gij menschenkind, zoo zegt de Heero HEERE van het land Israels: ét einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Ezechiël VII : 2.Bij het indenken van wat te komen staat, plaatst de Heilige Schrift ons tel ...

De Heraut
Dr
A. K.
1262 woorden
„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

En heeft ons mede opgewekt, •B hteft ons mede geiet in den hemel in Christus Jezus. Epheze 2 : 6. De Schrift kleedt onze gemeenschapaverhouding tot Christus geheel mystiek in, en, gelp het daa aiet anders kan, beelgt zi^ voor dit mjntieke Ideed beelden uit het gewo ...

De Heraut
DR
A. K.
1269 woorden
„Alzoo beweende hem zijn bader”.

„Alzoo beweende hem zijn bader”.

En alle zijne zonen en alle zijne dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troos ten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijnen zoon in het graf nederdalen. Alzoó beweende hem zijn vader, Genesis 37 : 35.De geest, die in 't gezin heerscht, sp ...

De Heraut
A. K.
1310 woorden
"Door  U alleen gedenken wij uws Naams."

"Door U alleen gedenken wij uws Naams."

HEERE onze God, andere heeren, behalve Gij, hebben over ons geheerscht; doch door U alleen gedenken wij uws naams. Jes. XXVI:13. Er is tweeërlei Godsvrucht.De ééne is vrucht van wat in ons zelf omgaat, de tv/eede wordt in ons gewefkt door wat God in on» verb ...

De Heraut
A. K.
1334 woorden
„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

Een lied Hammaa.loth, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen. Psalm 133 : i. De hoogepriester werd gezalfd op het hoofd, maar de genr van zijn zalfolie was zóó doordringend, dat nog aan den benedenzoom van zijn boogeptiestetlij ...

De Heraut
DR
A. K.
1335 woorden
„Maar zij merkten daar niet op”.

„Maar zij merkten daar niet op”.

De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 2 Kronieken 33 : 10. Met nadruk wees Jezus 't volk dat om hem heen te luisteren stond, ook op de ^^teekenen der tijden", en rekende het met name aan de Farizeërs als schuldige tekortkom ...

De Heraut
A. K.
1377 woorden
van 4