GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

[JAARWISSELING 1919/'20.] Voorts, gij menschenkind, zoo zegt de Heero HEERE van het land Israels: ét einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Ezechiël VII : 2.Bij het indenken van wat te komen staat, plaatst de Heilige Schrift ons tel ...

De Heraut
Dr
A. K.
1262 woorden
„

Want zoo zegt de Heere: Dit gansche land zal eene woestheid zijn (doch Ik zal geene voleinding maken.) Jeremia IV: 27. Zoo bijna raadselachtig doet 't ons telkens aan, wanneer we vlak bij elkaar uit het Woord vernemen, hoe veler eeuwig lot in volslagen wanhoop verv ...

De Heraut
Dr
A. K.
1590 woorden
„Van toen aan begon Jezus".

„Van toen aan begon Jezus".

Van toen aan 'begon Jezus zijnen discipelen te vertoonen, dat hij moest henengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en . gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. Mattheus 16 : 21. Het openlijk optre ...

De Heraut
Dr
A. K.
1486 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXIV. VIJFDE REEKS. XXVI. En als zij Phrygië en het land van Galatië doorreisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Handelingen 16 : 6 ...

De Heraut
A. K.
3930 woorden
„Een geest des diepen slaaps”.

„Een geest des diepen slaaps”.

Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten eenen geest des diepen slaaps, en Hij heeft uwe oogen toegesloten; de profeten, en uwe hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. Jesaia 29 : 10. Van tweeërlei slaap spreekt de Schrift. Van den gewonen slaap, gelijk ieder ...

De Heraut
A. K.
1180 woorden
„De gebeden aller heiligen”.

„De gebeden aller heiligen”.

En er kwam een andere Engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zoude leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. Openb. 8 : 3. De gebeden, die van deze aa ...

De Heraut
A. K.
1017 woorden
„Mijn Wet in hun binnenste”.

„Mijn Wet in hun binnenste”.

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: k zal mijne wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot eenen God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Jeremia XXXI : 33.Toen de mensch, gelijk God he ...

De Heraut
A. K.
1102 woorden
„Nederwaarts wortelen”.

„Nederwaarts wortelen”.

Want het ontkomene, dat overgebleven is van den huize Juda, zal wederom nederwaarts wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen. 2 Kon. 19 : 30. De diepgaande gedachte, dat we, om voor den hemel vrucht te dragen, juist nederwaarts ons te buigen hebben en in te wortelen ...

De Heraut
A. K.
1165 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

En heeft ons mede opgewekt, •B hteft ons mede geiet in den hemel in Christus Jezus. Epheze 2 : 6. De Schrift kleedt onze gemeenschapaverhouding tot Christus geheel mystiek in, en, gelp het daa aiet anders kan, beelgt zi^ voor dit mjntieke Ideed beelden uit het gewo ...

De Heraut
DR
A. K.
1269 woorden
van 4