GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

„Het einde is er. Het einde is gekomen.”

[JAARWISSELING 1919/'20.] Voorts, gij menschenkind, zoo zegt de Heero HEERE van het land Israels: ét einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des lands. Ezechiël VII : 2.Bij het indenken van wat te komen staat, plaatst de Heilige Schrift ons tel ...

De Heraut
Dr
A. K.
1262 woorden
„Van toen aan begon Jezus".

„Van toen aan begon Jezus".

Van toen aan 'begon Jezus zijnen discipelen te vertoonen, dat hij moest henengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en . gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. Mattheus 16 : 21. Het openlijk optre ...

De Heraut
Dr
A. K.
1486 woorden
„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

Een lied Hammaa.loth, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen. Psalm 133 : i. De hoogepriester werd gezalfd op het hoofd, maar de genr van zijn zalfolie was zóó doordringend, dat nog aan den benedenzoom van zijn boogeptiestetlij ...

De Heraut
DR
A. K.
1335 woorden
„Door alle boegselen der toebrenging”.

„Door alle boegselen der toebrenging”.

Uit welken het geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Epheze 4 : i6. De ...

De Heraut
DR
A. K.
1926 woorden
„Maar hem zagen zij niet”.

„Maar hem zagen zij niet”.

[PASCHEN.] En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen lienen tot het graf, en bevonden het alzoo, gelijk ooic de vrouwen gezegd hadden; maar hem zagen ze niet. Luc. 24 : 34. Het geloof van Thomas heeft, al stond het niet hoog, toc ...

De Heraut
DR
A. K.
1744 woorden
„Alwaar zij hem kruisigden”.

„Alwaar zij hem kruisigden”.

Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde éénen. en Jezus in het midden. Joh. 19 ; 18. Hoe aangrijpend ook het lijden van den Christus, dat aan de kruisiging op Golgotha voorafging, moge geweest zijn, toch blijft die kruisiging zelve in het ...

De Heraut
A. K.
1135 woorden
„Mij dorst”.

„Mij dorst”.

[GOEDE VRIJDAG 1916]. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zoude vervuld worden, zei de: ij dorst. Johannes 19 : 28.Het vat vol edik was niet opzettelijk voor Jezus, en voor hem alleen, naar Golgotha meegenomen. ITet hangen aan ...

De Heraut
A. K.
1071 woorden
„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

Deze jdlen waren eendrachtclijk volhardende in het bidden en smeeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met iijne broederen. Handelingen 1 : 14. Toen Jezus opvopr, werden van de discipelen twee engelen in mannengedaante gezien. Er staat toch »twee m ...

De Heraut
A. K.
1161 woorden
„Maar zij merkten daar niet op”.

„Maar zij merkten daar niet op”.

De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 2 Kronieken 33 : 10. Met nadruk wees Jezus 't volk dat om hem heen te luisteren stond, ook op de ^^teekenen der tijden", en rekende het met name aan de Farizeërs als schuldige tekortkom ...

De Heraut
A. K.
1377 woorden
„Alzoo beweende hem zijn bader”.

„Alzoo beweende hem zijn bader”.

En alle zijne zonen en alle zijne dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troos ten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijnen zoon in het graf nederdalen. Alzoó beweende hem zijn vader, Genesis 37 : 35.De geest, die in 't gezin heerscht, sp ...

De Heraut
A. K.
1310 woorden
van 4