GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Maar hem zagen zij niet”.

„Maar hem zagen zij niet”.

[PASCHEN.] En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen lienen tot het graf, en bevonden het alzoo, gelijk ooic de vrouwen gezegd hadden; maar hem zagen ze niet. Luc. 24 : 34. Het geloof van Thomas heeft, al stond het niet hoog, toc ...

De Heraut
DR
A. K.
1744 woorden
„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

„Hoe lieflijk is het, als broeders ook samenwonen”.

Een lied Hammaa.loth, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen. Psalm 133 : i. De hoogepriester werd gezalfd op het hoofd, maar de genr van zijn zalfolie was zóó doordringend, dat nog aan den benedenzoom van zijn boogeptiestetlij ...

De Heraut
DR
A. K.
1335 woorden
„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

„Mebegezet in den hemel in Christus Iezus”.

En heeft ons mede opgewekt, •B hteft ons mede geiet in den hemel in Christus Jezus. Epheze 2 : 6. De Schrift kleedt onze gemeenschapaverhouding tot Christus geheel mystiek in, en, gelp het daa aiet anders kan, beelgt zi^ voor dit mjntieke Ideed beelden uit het gewo ...

De Heraut
DR
A. K.
1269 woorden
„Door alle boegselen der toebrenging”.

„Door alle boegselen der toebrenging”.

Uit welken het geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Epheze 4 : i6. De ...

De Heraut
DR
A. K.
1926 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LXXI. DSROE REEKS. vm. En gelijk het den menschen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebreen 9 : 27. Op hetgeen de apoStel Paulus, uiteraard ook met oog ...

De Heraut
DR
A. K.
4420 woorden
„Van toen aan begon Jezus".

„Van toen aan begon Jezus".

Van toen aan 'begon Jezus zijnen discipelen te vertoonen, dat hij moest henengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en . gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. Mattheus 16 : 21. Het openlijk optre ...

De Heraut
Dr
A. K.
1486 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXIV. VIJFDE REEKS. XXVI. En als zij Phrygië en het land van Galatië doorreisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Handelingen 16 : 6 ...

De Heraut
A. K.
3930 woorden
„Een geest des diepen slaaps”.

„Een geest des diepen slaaps”.

Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten eenen geest des diepen slaaps, en Hij heeft uwe oogen toegesloten; de profeten, en uwe hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. Jesaia 29 : 10. Van tweeërlei slaap spreekt de Schrift. Van den gewonen slaap, gelijk ieder ...

De Heraut
A. K.
1180 woorden
„De gebeden aller heiligen”.

„De gebeden aller heiligen”.

En er kwam een andere Engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zoude leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. Openb. 8 : 3. De gebeden, die van deze aa ...

De Heraut
A. K.
1017 woorden
„Mijn Wet in hun binnenste”.

„Mijn Wet in hun binnenste”.

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: k zal mijne wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot eenen God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Jeremia XXXI : 33.Toen de mensch, gelijk God he ...

De Heraut
A. K.
1102 woorden
van 4