Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

85 resultaten
Filteren
van 9
B. t. B.
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

ïn Kuyper's lijn. II. Het is, voor wie ook maar eenigszins op de hoogte is met het wetenschappelijk bedrijf heele^ maal niet vreemd-, dat Dr Kuyper rusteloos op diepgaand wijsgeerig onderzoek aandrong en om ©en Schriftuurlijke philos ...

17 maart 1939
De Reformatie
B. t. B.
2698 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rosenherg's aanval op Dr Melser.Wellicht herinneren sommigen zich hoe Rosen- Ixrg üi zijn ijver om het (wat liij noemt) „verraad der Protestanten aan Luther" te „bewij.zen", een aanlialing deed uit een artikel van den Luthersclien bisschop Dr Meiser. Deze had in zijn kerkelijk blad geschre ...

24 februari 1939
De Reformatie
B. t. B.
1163 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rosenberg en zjjn tegenstanders. Een dei- merkwaardigste theologische geschriflen, die deu laatsten tijd van nationaal-socialisüsche zijde verschenen zijn, is dat van "Wilhelm Brachmann: „Alfred Rosenberig und seine Gegner" (Alfred Rosenberg en zijn tegenstanders). ...

10 februari 1939
De Reformatie
B. t. B.
693 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Wat „oeieide economie" beteekent. Tot de gevolgen eener productieregeling, zooals die van sommige zijden aanbevolen wordt, behoort niet alleen een scherp begrensd stelsel van contingenteeringen (zoowel van import als van export), maar ook een regeling der kapitaaün ...

23 december 1938
De Reformatie
B. t. B.
1534 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Een eigen economlsch^centruml? In ons vorige artikel werd een stuk van den heer F(uykschot) uit het orgaan van het Chr. Nat Vakverbond aangehaald, waarin deze schrijver op de kracht van het „Tilburgsche centrum" wees, en de klacht uitte, dat in onzen kring op economisch gebied geen eigen g ...

2 december 1938
De Reformatie
B. t. B.
1244 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

„Wat de Staat kan doen”. In een belangwekkend artikel (getiteld „Heroriënteering") geeft de heer F(uykschot) in „De Gids" (orgaan van het C. N. V.) van 10 Nov., een beschrijving van de totaal gewijzigde eoonomische en politieke verhoudingen in Europa. Volkomen tere ...

25 november 1938
De Reformatie
B. t. B.
1589 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Regeling van het tempo der rationalisatie. f.. p In het vorige artikel zijn eenige bezwaren tegen l de z.g. actieve conjunctuurpolitiek genoemd. Zij l zal de rationalisatie-werkloosheid niet of slechts |% voor korten tijd kunnen opheffen; haar toepassing K eischt e ...

11 november 1938
De Reformatie
B. t. B.
1451 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Brengt actieve conjunctuurpolltlek reflfllng? „Er is", schrijft de lieer Truyen in zijn artikel in het maandschrift „Economie", dat we den vorigen keer noemden, „bijna geen land meer, of het is do werkloosheid op een of andere wijze van expansie-politiek door de overheid, een actieve conju ...

14 oktober 1938
De Reformatie
B. t. B.
1300 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Waarom „Inschakeling" zoo moeilijk is. In een vorige serie artikelen over de mechanisatie, is een enkele maal betoogd, dat de techniek in haar tegenwoordige phase uiterst gevoelig geworden is, en dat daardoor groote gevaren het oeconomische leven bedreigen. Alle be ...

23 september 1938
De Reformatie
B. t. B.
1637 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Over de „Rationalisatie-werkloosheid”. Dat de rationalisatie, zooals die vooral in de laatste jaren toegepast is, werkloosheid veroiorzaakt heeft, wordt door niemand ontkend. Tal van industrieën hebben arbeiders uitgestooten. Zoo bijvoorbeeld de kunstzij de-industr ...

16 september 1938
De Reformatie
B. t. B.
K. S.
2963 woorden
van 9