Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Institueering der Gereformeerde Kerk te Djocjakarta.

Institueering der Gereformeerde Kerk te Djocjakarta.

Zooals men zich herinneren zal, hebben de plannen van den Amsterdamschen Ker> keraad om een eerste schrede te zetten op den weg, die tot institueering der Gereformeerde Kerk te Djocja lelden zou, in Indië ernstige bedenkingen uitgelokt. Ds. Weyers oefende kritiek in ons blad, Ds. K. van Dijk d ...

14 september 1913
De Heraut
DR. H. H. K.
1871 woorden
Uitstel der Synode.

Uitstel der Synode.

Mede een gevolg van den oorlogstoestand, waarin Europa verkeert, is dat de Synodale samenkomsten der Kerken in ons vaderland in het ongereede zijn geraakt. De Hervormde Synode, die haar zittingen reeds had aangevangen, ging huistoe toen de wrereldkrijg ontbrand was, en verdaagde hare zittingen to ...

13 september 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1056 woorden
Pauselijke Encycliek.

Pauselijke Encycliek.

De eerste Encycliek, die de nieuwe Paus Benedictus XV heeft laten uitgaan, is, geli}k verwacht werd, in hoofdzaak gewijd aan den oorlog. In aangrijpende woorden worden al de jammeren geteekend, die deze ontzettende krijg over de volkeren van Europa heeft gebracht, en de Vorsten en Regeeriagen ges ...

29 november 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1072 woorden
Het afzettingsvonnis van Ds. Paauwe.

Het afzettingsvonnis van Ds. Paauwe.

Zooals Mr. Schokking zeer terecht in de Gereformeerde.. Kerk opmerkt, is het mee te wijten aan de: wereldschokkende gebeurtenissen pp politiek terrein, dat zoo weinig aandacht. in de pers is geschonken aan den afloop van de bekende Bennekomsche kerkelijKe quaestie. Het Provinciale Kerkbestuur van ...

6 december 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
852 woorden
Een loffelijk getuigenis.

Een loffelijk getuigenis.

In De Lötoinoüef, < lic anders gccii bijzondere vriend vaii de Zeïiding is, kwam eenigen tijd ' geleden over het Zenlingshospitaal te Solo fiet volgende loffelijke getuigenis' voor, dat we, gaarne onder de aanclachlt .Q: Ciz, e|' lezers brengen.Zijn wij, al geen politieke vrienden v.vn' ...

13 december 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
397 woorden
Valsche bedoelingen.

Valsche bedoelingen.

Prof. Bouwman meent, dat wc hem vaïsche bedoelingen hebben toegeschreven, tuen we tegen iegendevorniing opkwamen.Reeds het woord legendevorming weerspreekt dit. Een legende vormt zich niet opzettelijk en met een «valsche bedocling«, maar onbewust, vaak zelfs volkomen ter goeder trouw. ...

20 december 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
362 woorden
Zondagsrust voor onze militairen.

Zondagsrust voor onze militairen.

De deputaten door de Generale Synode benoemd ter behartiging van de geestelijke belangen onzer militairen, hebben aan H, M. de Koningin het volgende verzoekschrift gezonden: Aan Hare Majeskii de Koningin, .geven met eerbied te kennen de ondergeteekenden in hun qualiteit van Deputate ...

10 januari 1915
De Heraut
Ds. J. E. VoNKENBERG
Ds. T. GERBER.
DR. H. H. K.
852 woorden
Voeling houden met de Gemeente.

Voeling houden met de Gemeente.

Hier en daar schijnen er in ónze Kerken nog Kerkeraden te zijn, die het niet noodig achten voeling te houden met de gemeenteleden.Terecht wordt hiertegen protest aangeteekend in een ingezonden stuk, dat ons ter plaatsing werd aangeboden: Ann de. Redactie van JPe Heraut. Hooggeachte ...

24 januari 1915
De Heraut
dr. H.
DR. H. H. K.
511 woorden
Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Nu Ds. H. Dijkstra van Smilde onlangs het voorrecht genoot zijn veertigjarig jubileum als predikant te vieren, mag een woord van hulde en waardeering voor het vele goede, dat hij voor den Zendingsarbeid onzer Kerken gedaan heeft, ook in ons blad niet ontbreken.Toen op de Synode van Middelb ...

12 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
434 woorden
Corrigendum.

Corrigendum.

In onze opgave van het totaal-cijfer der theologen aan de Vrije Universiteit sloop de vorige maal een fout in, die de aandachtige lezer - aelf wel reeds ontdekt zal hebben. Het jaar 1913-14 viel uit en de cijfers van dat jaar werden onder 1914-15 vermeld. De cijfers voor deze beide laatste jaren ...

19 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
108 woorden
van 17