GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten is de opmerking gemaakt dat de tegenwoordige regeling, waarbij het Rijk schier twee millioen aan de Kerken uitkeert, terwijl de Gereformeerde Kerken niets ontvangen, een stuitend onrecht is. De Minister van Binnenlandsche Zaken gafdaarop ten antwoord, dat bij de Grond ...

1 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
226 woorden
Aan onzen hooggeschatten

Aan onzen hooggeschatten

Aan onzen hooggeschatten vriend Ds. C. L. F. van Schelven, die deze week zijn vijf-cn-twintig-iarig jubileum als predikant vieren moeht, bieden we onze hartelijke gelukwenschen.In de moeïlijke dagen der Doleantie, toen heel de Kerk in beroering was, tot den Dienst des Woords geroepen in de ...

8 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
356 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Nieuwe Rotierdamsche Courant van 3r December kwam onder het Kerknieuws de 'uavolgende retrospectieve beschouwing voor over godsdienst en kerk in i910: Wanneer wij ons zetten tot een oudejaarsavondoverzicht van het godsdienstig en kerkelijk leven, dan zullen we ons hier dienen te bepe ...

8 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
895 woorden
Ds. Gispen heeft in het Maandblad

Ds. Gispen heeft in het Maandblad

Ds. Gispen heeft in het Maandblad van de Gereformeerde vereeniging voor Drankbestrijding een uitvoerig artikel gewijd aan de bekende uitlating van den heer Colijn, dat een matig opiumgebruik niet schadelijker is dan een matig gebruik van sterkendrank, waarom hij het niet noodzakelijk vond om het ...

15 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
523 woorden
Nu dezer dagen

Nu dezer dagen

Nu dezer dagen, naar aanleiding van de discussie over de subsidie aan de openbare leeszalen, zoowel In de pers als In de Tweede Kamer de legende weer opdook, dat het Protestantisme als beginsel de vrijheid van onderzoek heeft geproclameerd en daarom leder, die deze vrijheid aan banden zou willen ...

22 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
823 woorden
Van den heer Frans

Van den heer Frans

AAN ONZE DIAKENEN. Van den heer Frans de Jong uit Lexmond ontvingen we het volgende schrijven : Telken jue blijkt, hoe sommige gemeentebesturen aan de artn, der Kieswet, die handelen over de uitsluiting wegens bedèeling, een ie verre strekking toskennen. Er ...

29 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
649 woorden
Bij het onderwijs

Bij het onderwijs

Bij het onderwijs op onze scholen is wel een der voornaamste hulpmiddelen de plaat, waardoor aan den leerling een klare en duidelijke voorstelling gegeven wordt van hetgeen de meester bij de les behandelen wil.Het hoog belang van dit aanschouwelijk onderwijs is dan ook In later tijd beter ...

5 februari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
915 woorden
Nu bij de jongste

Nu bij de jongste

Nu bij de jongste kerkelijke verkiezingen in de Hervormde Kerk bleek, hoe gevaarlijk het is, de beslissende macht aan de gemeente te geven, komt Dr, Kromsigt in een wel gedocumenteerd betoog in de Gereformeerde Kerk er voor pleiten, dat de leidende macht van den Kerkeraad weer in eere hersteld za ...

12 februari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
802 woorden
De vijfentwintig-jarige ambtsbediening

De vijfentwintig-jarige ambtsbediening

De vijfentwintig-jarige ambtsbediening van Ds. J. H. Houtzagers, die de vorige week onder hartelijke belangstelling niet alleen van zijn gemeente, maar ook van elders is gevierd, heeft in zooverre een bijzondere beteekenis gehad, dat deze hooggeachte predikant, wiens arbeid In Kootwijk zoo rijk g ...

19 februari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
216 woorden
Heel gelukkig is

Heel gelukkig is

Heel gelukkig is Prof. Doumergue dus niet geweest met de door hem aangevoerde bewezen, dat Calvijn tegen de zoogenaamde hoogere Schriftcritiek geen bezwaar had, Het ging om een drietal brieven, aan wier echtheid en Goddelijk gezag in Calvijn's dagen twijfel was gerezen, deels op dog matische, dee ...

11 juni 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
2186 woorden
van 17