GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

De Reformatie
F.
310 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie!Mag ik een' kort berichtje geven, naar aanleiding van het stukje gevolgd op het door DeStandaard overgenomene uit de Zeeuw^ onder het opschrift > Een exodus ? < Zoo dat berichtje luidde is het geen 45, m ...

De Heraut
F.
438 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

De Reformatie
F.
539 woorden
Mag een Gereformeerde Vroedvrouw of Kraamvrouwenverpleegster  des gevraagd den Roomschen  „nooddoop" bedienen?

Mag een Gereformeerde Vroedvrouw of Kraamvrouwenverpleegster des gevraagd den Roomschen „nooddoop" bedienen?

Deze vraag, door een, belanghebbende' onder onze lezeressen, mede namens eenige anderen, me ter beantwoording in ons blad toegezonden, kan ik niet beter beantwooirden dan door af te schrijven het bescheid, dat wijlen Pi-of. Rutgers gaf op de vraag, of het bedienen van Roomseben nooddoop geoorloof ...

De Reformatie
F.
549 woorden
Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Dan en de 144.000 verzegelden in Openbaringen 7.

Een onzer lezers zond de vraag bij me in, „wat de reden mag zijn, dat de stam Dan niet voorkomt onder de verzegelden in het zevende hoofdstuk der Openbaringen van Johamies, en of er verband is tusschen dit niet genoemd worden en den zegen van .Tacob over dezen stam".'tls met deze vraag alw ...

De Reformatie
F.
582 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

De Reformatie
F.
609 woorden
Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Der geloovigen verzekerdheid van hun verkiezing.

Een der vragen, die ik ontving, houdt nauw verband met de verzekerdheid des geloofs, waarover ik in onze laatste nummers iets schreef. Ik laat haar beantwoording daarom vooropgaan.Ze raakt wat we belijden in Hoofdstuk I, 12 van de Dordtsehe Leerregelen: Van hunne eeuwige en onveranderlijke ...

De Reformatie
F.
613 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond  en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Het lidmaatsGliap van den Alg. Ned. Wlelrijdersbond en van de Ned. Jeugd-Herberg-Centrale.

Ik ontving de vraag, of een christen Ud kan en mag zijn van den A.N.W.B. en van de N.J.H.C, die beide door loterijen hun organisatie trachten te versterken en te propageeren.De vraag is nogal beperkt. Ze gaat uit van de veronderstelling, dat er voor een christen in 't algemeen geen bezwaar ...

De Reformatie
F.
659 woorden
van 15