GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Voor Kinderen

Voor Kinderen

VAN DE OUDEN VOOR DE JONGEN. II. Dat de jeugd in die tijden dikwijls niet beleefd was en zich onbehoorlijk gedroeg, blijkt wel uit de vele moeite die gedaan werd, om haar anders te maken. Tegenwoordig valt er ook-over vele kinderen i ...

23 september 1894
De Heraut
F.
J. B.
HOOGENBIRK.
1085 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Zelfmoord. Eén onzer lezers J. v. A. te B. kon zich Met geheel vinden in wat ik in het nr van 14 Mei j.l. zei over den zelfmoord. ""«, ; , , -Hij' schrijft: „Dat bedoelde, zonde gruwelijk^, daarover bestaat vanzelf geen verschil van meenihg. Maar de vraag is ...

23 juli 1926
De Reformatie
F.
674 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De beteekenis van den H. Doop. Uit allerlei vragen, die , voor en na bij me inkomen, blijkt, hoeveel de gedachten onder ons bezig zijn met de beteekenis van den H. Doop. En dan niet enkel in het afgetrokkene, maar ook praktisch: niet alleen uit begeerte om met de l ...

20 augustus 1926
De Reformatie
F.
1287 woorden
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

28 januari 1927
De Reformatie
F.
1258 woorden
Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze lezer v. H. te R. vraagt: „Mag een Gereformeerd, begrafenisondernemer en lijkbezorger een hem verstrekte opdracht inzake erematiebezorging uilvoeren, of gebiedt zijn beginsel zulk een opdracht pertinent te weigeren? "Gelijk het me meermalen gebeurde, moet ik het ook in dit geval, eer ...

4 maart 1927
De Reformatie
F.
892 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

4 november 1927
De Reformatie
F.
677 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

16 december 1927
De Reformatie
F.
539 woorden
Mag ik ten Avondmaal gaan?

Mag ik ten Avondmaal gaan?

Een onzer lezers — die me verzoekt, zelfs niet doioT initialen zijn incognito in gea'^aar te willen brengen — vraagt m'n hulpi in 't zoeken van een antwooird op bovenstaande vraag.Ze beteekent bij hem wat anders dan in de •meeste gevallen.iGewconlijk komt ze op uit de vrees, dat men ...

27 april 1928
De Reformatie
F.
910 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Duivelscbe inwerpselen. Met dezen naam duid ik, naar me toeschijnt, hei best aan het smartelijk en benauwend verschijnsel in het zieleleven van Gods kinderen, en waaraan ook ernstiger naturen buiten den kring der oprecht-geloovigen niet vreemd schijnen, waaromtrent ...

12 oktober 1928
De Reformatie
F.
1150 woorden
Gemis van „opening" bij voorbede.

Gemis van „opening" bij voorbede.

In verband met een-ervaring, die hier niet behoeft meegedeeld, doch die mij recht geeft, wat hier volgt in deze rubriek op te nemen, vraagt onze lezer T. te B, ., wat we hebben te oordeelen over de af en toe door christenen meegedeelde , , ervaring", dat hun de voorbede voor een of anderen bepaal ...

26 oktober 1928
De Reformatie
F.
1028 woorden
van 15