GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In uw nummer van 9 Febi-maakt de heer H. Stara eenige opmerkingen olnitrent de regeling van vrijwillige vaste bijdragen, en vraagt dienaangaande ten slotte het oordeel van uwe Redactie.Nu ligt het allerminst in mijn bedoeling, op dit oordeet ook maar eenigszius ...

16 februari 1923
De Reformatie
F.
1396 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Weken en weken lang ontving ik geen vragen. Althans geen vragen, die ik geschikt achtte voor beantwoording in deze rubriek.Doch nü, eindelijk, werd me er een toegezonden, die ik hier gaarne tracht te beantwoorden.Eén — neen, eigenlijk een geheele reeks. Maar die zich toch, omdat ze ...

30 oktober 1931
De Reformatie
F.
1238 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

23 april 1926
De Reformatie
F.
1310 woorden
Nog ééns „vroegdoop”.

Nog ééns „vroegdoop”.

M. B. te M. vraagt, of we, als we den eisch stellesn, dat de D-oop van onze kinderen zoo spoedig m o g e , - lijk moet worden toegediend, consequent, niet evenals de Roomsche Kerk de kinderen onmiddellijk na de geboorte, bij de ouders thuis, of aan, de pastorie, onder getuige van één of méér oude ...

23 januari 1925
De Reformatie
F.
959 woorden
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

30 december 1927
De Reformatie
F.
310 woorden
HE pp.

HE pp.

~~ GEESTELIJKE ADVIEZEN. „Hangt de segen van de bediening des Woords voor die haar ontvangen samen met den persoon van den Dienaar, met zijn voordracht en m.et de kwaliteit van de preek f"Zoo luidt — met eenige wijziging, maar die, ook naar Tiet oordeel van den inzender zelf, naar 'k vertr ...

23 november 1928
De Reformatie
F.
1743 woorden
Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Over dit onderwerp ontving ik een vraag van een onzer lezers. Omdat het de zaak m.i. op de juiste manier aan de orde stelt, en ook, omdat het reeds verschillende opmerkingen geeft, die ik anders zélf zou willen maken, geef ik 't schrijven waarin ze me gedaan werd hier in zijn geheel een plaats. D ...

14 december 1934
De Reformatie
F.
947 woorden
Bedlening van het H. Avondmaal.

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bij vragen, die betrekking hebben op de bediening van 'het H. Avondmaal, is het eigenlijk niet , t© doen om een geestelijk, maar om een kerkrechtelijk advies.Doch nu voor mijn rubriek het hek toch vrijwel van den dam geraakte, en de Redactie van ons blad de vragen doorzond aan mijn adres, ...

29 januari 1932
De Reformatie
F.
759 woorden
Het kerkgaan van onze jonge kinderen.

Het kerkgaan van onze jonge kinderen.

III. Onze jonge kinderen behooren to^t de gemeente.Ze hebben daarom récht op een plaats in de samenkomsten der gemeente. Behóóren er zelfs te zijn, voorzoo'ver er, in verband met hun leeftijd, in karakter en doel dezer samenkomsten geen praktische gegevens z ...

22 mei 1931
De Reformatie
F.
834 woorden
Tooneelstukjes in onze Jeugd-Vereenigingen.

Tooneelstukjes in onze Jeugd-Vereenigingen.

Een onzer lezeressen vraagt me — wat beschroomd, omdat ze er niet zeker van is, dat het onderwerp in deze rabriek thuis hoort; en tengevolge van dezelfde onzekerheid beantwoord ik haar vraag in ongeveer gelijke stemming — wat we te oordeelen hebben over de toenemende gev/oonte onzer jeugd-vereeni ...

11 april 1930
De Reformatie
F.
927 woorden
van 15