GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Een stem in Rama.

Een stem in Rama.

Het groote evangelie van de komst van onzen Heere Jezus Christus in deze wereld, komt tot ons in de wonderlijke verbinding Van felle tegenstrijdigheden.„Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden" is de boodschap geweest van den engel, die het wonder van Jezus' geboorte heeft ...

9 januari 1925
De Reformatie
G. R. K.
1205 woorden
Het einde nabij.

Het einde nabij.

Oppervlakkige bijbellezers hebben al menigm'aal onwillig hun schouders opgehaald over de toekomstverwachting naar het Woord Gods.Het einde aller dingen is nabij. En dat wordt door den apostel Petrus geschïeven in de eerste eeuw van onze jaartelling. Sinds zijn bijkans negentien eeuwen verl ...

5 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
1183 woorden
Eigen kracht.

Eigen kracht.

Er is een forsf; h aanpakkdf-^Si'het leven, een hunkeren-om zicslaii, 5i|^i3'tsSëi moeilijkheden heen een weg te banen.Het is E||E^3y'Oorreclit van onze jonge menschen, i.lat zé m-ètjpüi3t kleurrijke idealen het leven tegemoetgaan é^.5^1-|ié toekomst kunnen droomen mot den blos der' 'spann ...

22 augustus 1924
De Reformatie
G. R. K.
1166 woorden
De timmerman.

De timmerman.

Er kaïï soms onder o-ns een aarzeling zijn om van de menschheid van onzen Heiland te spreken en dat menschelijk' leven in te denken. Deze aarzeling is te verstaan.We hebben hooren roepen van vrijzinnigen kant: de ware, werkelijke Jezus is slechts mensch geweest, uit de aarde aardsch. Zijn ...

25 januari 1924
De Reformatie
G. R. K.
1163 woorden
Waar woont gij?

Waar woont gij?

Het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie vertoont in den gang zijner gedachten .wel eenige gehjkenis met den wonderlijken zang der engelen bij Christus' geboorte: Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in «ie menschen een welbehagen.Gelijk toch dat eng& lenlied ...

16 januari 1925
De Reformatie
G. R. K.
1157 woorden
Als hij dan nog één zoon had. . . .

Als hij dan nog één zoon had. . . .

De jaarlijksche herdenking van Jezus' geboorte in den Kersttijd is nu weer voorbij.Het groote evangelie van den Kerstnacht is tot ons gekomen langs verschillenden weg en in onderscheidene vormen.Het kwam in den adventstijd tot ons door de goddelijke voorzegging der oudtestamentische ...

2 januari 1925
De Reformatie
G. R. K.
1065 woorden
Het onbegrepene.

Het onbegrepene.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft, Jezus in de tempelreimgin, g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde, ontheiligde Joodsche leven.Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten. Dat kan niet on ...

12 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
1049 woorden
Krachtsvernieuwing.

Krachtsvernieuwing.

Het kan en het mag ons oog boeien, als we ze zien in hun kloeken durf, in hun krachtigen aanpak, in hun vlammend enüiousiasme, jonge menschen, die hun spieren spannen voor den levensloop.Maar het echte, het bllijvende is dat toch niet. W.ant dit is juist de eigen aard van all© natuurlijke ...

5 september 1924
De Reformatie
G. R. K.
1015 woorden
Omhoog!

Omhoog!

Hier komt hel Woord Gods-tot den vermoeide^ die aan het eind is van ziin Icrachfr.en met ziin weg geen weg meer weet.Eang mag hij gedacht hebben en gedroomd de moeilijkheden, die hij om zich zag groeien te zullen ov^erwiimen in eigen natuurlijke kracht.Ten slotte heeft hij het moete ...

29 augustus 1924
De Reformatie
G. R. K.
946 woorden
Hereeniging.

Hereeniging.

Met de belofte van een nieuwen Elia, die vóór den Heere zal heengaan en het hart van vaders en kinderen tot elkander zal brengen, sluit de profetie van het Oude Verbond.Nu zwijgt Maleachi. Nu zwijgt de profetie. Nn zwijgt de levende God zelve.De stem Gods wordt niet meer gehoord, éé ...

15 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
921 woorden
van 3