GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Het einde nabij.

Het einde nabij.

Oppervlakkige bijbellezers hebben al menigm'aal onwillig hun schouders opgehaald over de toekomstverwachting naar het Woord Gods.Het einde aller dingen is nabij. En dat wordt door den apostel Petrus geschïeven in de eerste eeuw van onze jaartelling. Sinds zijn bijkans negentien eeuwen verl ...

5 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
1183 woorden
Het onbegrepene.

Het onbegrepene.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft, Jezus in de tempelreimgin, g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde, ontheiligde Joodsche leven.Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten. Dat kan niet on ...

12 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
1049 woorden
Kind worden.

Kind worden.

Jezus' discipelen hebben op weg wat met elkander gehad. Ze wa: ren het niet met elkander eens. Ze hadden verschil van opinie. En als ze nu met den Heiland in Kapernaüm zijn aangekomen, ergens binnenshuis, zijn hun gesprekken wel gestaakt, maar de sfeer van oneenigheid hangt nog om hen heen. En op ...

4 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
735 woorden
Niet kind blijven.

Niet kind blijven.

De apostel Paulus past in het besluit, van het hoofdstuk der liefde de wet der natuurlijke levensontplooiing toe' op de gemeente van Christus in haar geestelijken levensgang.Het leven uit Christus was daar in Corintlie ontwaakt. De buitengewone geestesgaven, welke na het groote Pinksteren ...

11 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
764 woorden
Vernieuwde levenskijk.

Vernieuwde levenskijk.

Wanneer de Heere aan het in den storm Yan goddelijk gericht verwoeste Jeruzalem vernieuwden leTensbouw toezegt, , belooft Hij' Zijn volk óók vernieuwd levensuitzicht door kristallijtaen vensters en robijnen poorten.Glasvensters zijn hier de kijkgaten in de muren van een oostersch huis O'f ...

25 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
878 woorden
Vernieuwde levensbouw.

Vernieuwde levensbouw.

De wervelwind van Gods gerichten is over Jeruzalem komen aanstormen, toen Babel's koning zijn legerbenden beval dat Jeruzalem te nemen, te plunderen, te verwoesten en zijn inwoners weg te voeren als ballingen naar een vreemd land. Jeruzalem werd gebroken, afgebroken. Maar voor dat gebroken Jeruza ...

18 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
729 woorden
„En sprak van Hem "

„En sprak van Hem "

Hoewel de voorstelling in 'den tenipel op een der bladzijden van het Nieuwe Testament wo'rdt verhaald, behooren zoowel het feit zelve, als allen, die er van Crod een plaats in ontvingen nog tot het Oude Testament. In 'de volheid, des tijds heeft Go-d Zijnen Zoon uitgezonden, geworden onder de wet ...

8 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
472 woorden
Nijd en twistgieriobeid.

Nijd en twistgieriobeid.

De zendbrief van Jakobus brengt naar den viril van Go4 een eigen klank in de woindedijke symphonie van Zijn Woord.Hier is bet Spreukenboek v'aii het Nieuwe Testament, het boek der pi-a^tósche levenswijsheid, der geheiligde levenskunst voor de gemeente van Christus.Het Woord van God ...

22 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
733 woorden
Een gedurig gebed.

Een gedurig gebed.

De Heilige Geest, die op Pinksteren kwam woning maken in de gemeente des Heeren, is de Geest der genade en'der gebeden.Ja de Geest der gebeden!De krachtige gebedsdrang, welke het leven van de jonge kerk van Christus omhoog stuwde, was van bovenmenschelijken oorsprong.Hier was ...

29 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
754 woorden
Hereeniging.

Hereeniging.

Met de belofte van een nieuwen Elia, die vóór den Heere zal heengaan en het hart van vaders en kinderen tot elkander zal brengen, sluit de profetie van het Oude Verbond.Nu zwijgt Maleachi. Nu zwijgt de profetie. Nn zwijgt de levende God zelve.De stem Gods wordt niet meer gehoord, éé ...

15 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
921 woorden
van 3